חפש

פורטל עורכי דין הגדול בישראל

תנאי שימוש בפורטל עורכי הדין Best-Lawyers

ברוך הבא לפורטל עורכי הדין Best-Lawyers (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי Apei-media ltd  (להלן: "החברה") מרחוב הצבר 2, פרדסיה, ח.פ 514471580.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו.
 
תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
 
החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מראהו,מבנהו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם וללא כל התחייבות או אחריות. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.
 
החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום , הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברה.
המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וכי לא חלה חובה חוקית למסור את המידע.
מספר מאגר רשום: 700060869
 
קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
 
תכנים כלכליים
כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך בלבד.
 
קישורים ופרסומות
אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים,מהימנים ועדכניים.
החברה לא תישא בכל אחריות בכל המשתמע מכך.החברה אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.
 
הפסקת שימוש ושיפוי
החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה.
 
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 
המפר את תנאי השימוש ישפה את החברה בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
השימוש במידע ושליחת חומר פרסומי, דיוור ללקוחות ושליחת הודעות sms
כל המידע אשר תמסור בפורטל עורכי הדין Best-Lawyers ישמר במאגרי המידע של החברה.
בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר קבלת דיוור הן בדואר אלקטרוני והן באמצעות הודעות sms ו/או בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת, מפורטל עורכי הדין Best-Lawyers והן ממשרדי עורכי הדין אשר רשומים באתר.
Best-Lawyers רשאית להעביר את המידע לצד שלישי ו/או מי מטעמה על מנת לשלוח אליך חומר פרסומי, דיוורים אלקטרונים, הודעות SMS  בנושא הקשור לעריכת דין לפי שיקול דעתה של Best-Lawyers
Best-Lawyers ומשרדי עורכי הדין המפרסמים באתר יהיו רשאים לפנות אליך בכל אמצעי התקשרות שמסרת באתר, לרבות דיוור אלקטרוני, הודעות SMS וכל אמצעי התקשרות אחר ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים.
 
במידה ואינך מעוניין לקבל חומר פרסומי כמתואר לעיל, יש לפנות בכתב למערכת Best-Lawyers ולבקש להסירך ממאגר המידע.
 
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהלת האתר:
דוא"ל : peleg@best-lawyers.co.il
 
אנו מאחלים לך שימוש מהנה באתר.