חפש

תביעה נגזרת

תביעה נגזרת

מהי תביעה נגזרת

תביעה נגזרת ( (Derivative Actionהיא תביעה המוגשת על ידי בעל מניות בחברה (ולעיתים גם על ידי נושה שלה) בשם החברה, בגין עילת תביעה של החברה כנגד צד שלישי, או כנגד מנהלים בחברה שהפרו את חובת האמון או חובת הזהירות כלפיה. כלומר, בעוד שעל דרך הכלל כל ישות משפטית (בין אדם ובין חברה) עומדת בפני עצמה על זכויותיה, התביעה הנגזרת היא כלי באמצעותו אדם יכול לתבוע בשמה של החברה בה יש לו עניין. כלי זה נועד למצבים בהם החברה נמנעת מלמצות את זכויותיה, או כאשר ההחלטה על הגשת התביעה בשם החברה נתונה בידי המנהלים, ואלו לא יגישו תביעה בשם החברה כנגד עצמם. יש לשים לב כי למרות שהתביעה מוגשת בידי בעל המניות, החברה היא התובעת ולכן ניתן לתבוע רק בשל עילות הנוגעות לחברה והסעדים שיפסקו בתביעה יהיו לטובתה בלבד.
 
התנאים להגשת תביעה נגזרת

היות והתביעה הנגזרת שונה במהותה מתביעה רגילה, חוק החברות קובע כי הגשת תביעה נגזרת טעונה קודם את אישורו המקדמי של ביהמ"ש. כמו-כן, החוק קובע מהם תנאים בהם יש לעמוד בכדי לקבל מביהמ"ש את האישור:
ראשית, על המעוניין לתבוע בשם החברה לפנות אליה בכתב ולדרוש ממנה שתעמוד על זכויותיה. במקרה שהחברה אינה עושה כן, נפתחת למעוניין הדרך לגשת התביעה הנגזרת. יש ציין כי החוק מאפשר במצבים מסוימים לתבוע בשם החברה אף ללא צורך באישור מטעמה או מטעם הדירקטוריון שלה.
שנית, יש צורך כי עילת התביעה תהיה עילת תביעה של החברה ולא עילת תביעה אישית של בעל-המניות. במקרים רבים פגיעה בבעל-מניות מסוים (בד"כ מקרב המיעוט) תהווה גם בפגיעה בטובתה של החברה ולכן תנאי זה עשוי לבלבל. ביהמ"ש בוחן איזו מבין הפגיעות היא הדומיננטית ואיזו היא רק נלווית ומשנית. לא אחת נדחתה בקשה לאישור תביעה נגזרת מאחר שביסודה עמדה עילת תביעה אישית של בעל-המניות.
שלישית, על מבקש האישור להוכיח את עילת התביעה של החברה לכאורה. כלומר, המבקש אינו נדרש להוכיח את עילת התביעה באותה מידה כמו בהליך התביעה עצמו, אלא עליו להביא "ראשית ראיה" המעידה על כך שיש סיכוי לטענותיו להתקבל. לא אחת מבקשי אישור מתקשים לעמוד בתנאי זה מאחר וכל המידע הדרוש לשם הוכחת עילת התביעה מצוי בידי החברה וביכולת הנתבעים (כנושאי משרה בחברה) להכשיל אותם מלהשיג מידע זה. עם זאת, בעקבות תיקון חדש לחוק  החברות (משנת 2010), סעיף 198א לחוק מאפשר לביהמ"ש להורות לצדדים למסור זה לזה את כל המידע הרלוונטי לתביעה, עוד בטרם אישורה, במסגרת הליך שנקרא "גילוי מסמכים".
תנאי רביעי הוא כי המבקש מעוניין להגיש את התביעה הנגזרת בתום-לב ומתוקף עניינה של החברה ולא מתוך מניע אישי או רק ככלי לחץ על בעל-מניות או נושא המשרה אותו הוא מבקש לתבוע.

כלי התביעה הנגזרת, אפוא, הוא כלי חשוב ואף הכרחי בשמירה על ניהולה התקין של החברה ומניעת  ניצולה בידי בעלי-השליטה ו/או נושאי המשרה בה. על-כן, על כל בעל-מניות להכיר אמצעי חיוני זה העומד לרשותו. כיום ביהמ"ש נאותים להכיר יותר בכלי התביעה הנגזרת ובהכרח שבשמירה על טובתה של החברה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
אהרוני עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס