חפש

הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ

על המייסדים של החברה לקבוע כי מטרת חברה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה.
מייסדי החברה המעוניינים להקים חברה מוגבלת (בע"מ) עליהם לפעול במספר שלבים:

בתחילת התהליך של הקמת החברה על המייצג של המייסדים להגיש מספר טפסים לרשם החברות כדלהלן:
1.       בקשה לרישום חברה (חברה ראשית להירשם בכל שם, בכפוף להוראות הדין) ותסתיים במילה בע"מ כמו כן, שם החברה חייב להיות בעברית.
2.       תקנון החברה - דין התקנון כדין חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם.
התקנון חייב להכיל אם הפרטים הבאים:
2.1.    שם החברה;
2.2.    מטרות החברה; אחת מ 3 אפשרויות:
         א.       לעסוק בכל עיסוק חוקי;
         ב.       לעסוק בכל עיסוק חוקי למעט בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון;
         ג.        לעסוק בסוגי עיסוקים שפורטו בתקנון.
2.3.    פרטים בדבר הון המניות הרשום;
2.4.    פרטים בדבר הגבלת האחריות;
החברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה, ובכלל זה:
         א.         זכויות וחובות של בעלי המניות ושל החברה;
         ב.         הוראות ניהול החברה ומספר הדירקטורים;
         ג.          כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון.
3.       הצהרת בעלי המניות של החברה.
4.       הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים בהתאם לתקנות.
לאחר מילוי כל השלבים שצוינו לעיל יש לאמת מספר הזהות וחתימתם של המייסדים על גבי הטפסים בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
בנוסף, על המייסדים לשלם אגרת רישום חברה עפ"י האגרות רשם החברות, האגרה כיום הינה 2,345 ש"ח.
בכפוף להתקיימות כל השלבים לרבות תשלום האגרה, הרשם ירשום את החברה אם מולאו כל הדרישות בהתאם לחוק החברות לעניין רישום החברה.

לכל חברה יינתן מספר חברה שהינו מספר רישום שיצוין בתעודת ההתאגדות.

בסיום תהליך ייסוד החברה רשם החברות ימסור לה תעודת התאגדות.
תעודת התאגדות שנמסרה לחברה תשמש ראיה חלוטה לכך כי נתמלאו כל הדרישות לפי חוק זה לעניין הרישום ולכל עניין שהוא תנאי לכך.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד ומגשרת מירית עטיה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס