חפש

בן ממשיך

בן ממשיך

"בן ממשיך" - בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כ"בר רשות" לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים", לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר."
בסעיף 3 א. נקבעו מהם התנאים לקבלת חבר למושב עובדים ובין היתר, קבלת "הבן הממשיך": "(ב) בן ממשיך הכשיר לחברות על פי תקנון האגודה יגיש לועד ההנהלה בקשה בכתב להתקבל כחבר לפי הנוסח שבתקנון האגודה, בצירוף מסמכים המוכיחים את היותו בן ממשיך."
 
מהם זכויות "בן ממשיך" בירושה של משק חקלאי
זכויות "בן ממשיך" אינן מעוגנות לסוגיית הירושה. תקנות האגודה מתייחסות אך ורק למעמדו של "הבן הממשיך" כחבר אגודה ודרך קבלתו לאגודה: "באגודה שסווגה כמושב עובדים... החלטת האסיפה הכללית בדבר קבלת חבר לאגודה דיה שתתקבל ברוב רגיל של כל המצביעים באסיפה, ובלבד שנושא זה נכלל מראש בסדר יומה של האסיפה הכללית והוא צויין בהזמנה לאסיפה"; הגדרת בן ממשיך מתייחסת רק למושבי עובדים.
מעמדו של "בן ממשיך" נמצא בעייתי ולא ברור היות וחוק הירושה בסעיף 8, קובע מפורשות כי הסכם בדבר ירושתו של אדם בטל.
"סעיף 8: (א) הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם, בטלים. (ב) מתנה שאדם נותן על מנת שתוקנה למקבל רק לאחר מותו של הנותן, אינה בת תוקף אלא אם נעשתה בצוואה לפי הוראות חוק זה".
 
העברת הזכויות במשק חקלאי של אדם בחייו

העברת הזכויות בין הורים לילדים במשק חקלאי מחייבת ותקפה בדומה לכל עסקה אחרת במקרקעין. ישנה חשיבות כבדת משקל להשלמת העברת הזכויות בהסכם טרם פטירת המוריש. אם בהסכם ישנה התחייבות להעברת הזכויות בעת פטירת מוריש המשק החקלאי, זכות זו בטלה מעיקרה עפ"י סעיף 8 לחוק הירושה. אולם, הסכם בין הורים המורישים לילדיהם יכול להסדיר ולפתור את ביטול ההסכם ולאפשר ליורשים לרשת את המשק החקלאי (וכן לבצע תשלומי איזון כלפי שאר היורשים).
 
סיכום
במשק חקלאי בשונה מזכויות במקרקעין אחרים, על בעל הזכויות לדעת היטב מהם זכויותיו בהסכם ובאיזה סוג הסכם הוא מצוי. ואף אולי לתכנן את הורשת המשק החקלאי בעודו בחיים, לאור העובדה כי החוק, המינהל וההסכם לא תמיד מאפשרות לקיים את רצון המוריש. דבר אשר יכול למנוע מסכת של דיונים מיותרים בבתי המשפט, ויותר חשוב למנוע סכסוך בין היורשים ונידוי "הבן הממשיך" כיורש המשק החקלאי, "כי אין אדם יודע את יומו".

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד ומגשרת מירית עטיה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס