חפש

שימוש בטלפון נייד בשיעור נהיגה

שימוש בטלפון נייד בשיעור נהיגה

מורי נהיגה רבים  זומנו לבתי משפט בגין עבירה זו שכן מדובר בעבירה לפי סעיף לפקודה ומשכך יש זימון לבית משפט לתעבורה "בעוד שהנהגים האחרים שאינם מורי נהיגה מואשמים  לפי תקנה 28 (ב)   לתקנות התעבורה  " לא יאחז בטלפון קבוע או נייד ,ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית .."  א.ח. ]  .

דברי רקע :
הצעת החוק לאיסור שימוש בטלפון בזמן שיעור נהיגה הונחה זה מכבר ,ההצעה המקורית הייתה לאסור כל שימוש בטלפון במהלך שיעור נהיגה לרבות דיבורית ,ספיקר, אוזניה .בסופו של יום ניתנה למורי הנהיגה אפשרות לעשות שימוש בטלפון באמצעות דיבורית ,אוזניה ,וספיקר .

דיבורית וטלפון הוגדרו למען הסר ספק בזו הלשון :  (2)   בתקנת משנה זו -
"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

לא מעט מורי נהיגה מתייצבים בבתי המשפט בגין העבירה  ייאמר מייד בתי משפט מחמירים עם מורי הנהיגה, התביעה המשטרתית מבקשת בדר"כ להטיל עונשי פסילה על תנאי וקנסות גבוהים. מורי הנהיגה אמורים להוות דוגמא ובהיותם אחראים על תלמיד נהיגה הם נדרשים בזהירות יתר ולפיכך קיימת נטייה להחמרה בענישה.

אוסיף ואציין כי השטת עונש של פסילה על תנאי יוצר בעיה פוטנציאלית הקבועה בתקנה 15 לתקנות התעבורה כמפורט לעיל:
 תנאים למתן תעודה או לחידושה [תיקונים: התשמ"ז, התשס"ה (מס' 11)]
15ב. מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם -
• יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי של הרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או יום תשלום הקנס אם היה העונש קנס.
• לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי;
• הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה.
• המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;
• רשיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה.
• המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;
• המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, למעט עבירות חניה,  בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

מהאמור לעיל יוצא שמורי נהיגה שנשפט בבית משפט וקיימת פסילה על תנאי עלול למצוא עצמו במצב של אי קבלת תעודה או חידושה במקרים של חידוש רישיון, בקשה לקבלה לקורס מנהלים מקצועיים, תוספת סוג, וכו'.
שכן בנקודות זמן אלו המקפח על בתי הספר לנהיגה בודק את גיליונו של מורה הנהיגה.
עוד יצוין כי ככל שקיים עונש תנאי לתקופה ארוכה הרי שבתקופה זו עונש התנאי יהיה בר הפעלה כאשר הנהג יבצע עבירה המנויה בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות התעבורה (לא רק אם יבצע את העבירה עליה הורשע).

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד אבי חליוא
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס