חפש

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

למשרד קיימת מחלקה נפרדת העוסקת בניהול תיקי הוצאה לפועל, אשר תפקידה לתת מענה לחייבים כמו גם לזוכים רבים הנמנים על לקוחות המשרד.

המחלקה ממוחשבת בתוכנה עדכנית המאפשרת קשר ישיר עם ההוצאה לפועל, קבלת החלטות בזמן אמת, ועיקולים במדיה מגנטית.

ייצוג זוכים

בקשה לביצוע שיק:
כאשר אדם אוחז בשיק שחולל ע"י הבנק ואין זה משנה מהו הסכום הרשום על גבי השיק, נתונה לו האפשרות להגשת השיק לגבייה בלשכת ההוצאה לפועל.  בכדי להגדיל את סיכויי הגבייה בהוצל"פ יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הגבייה בהוצל"פ, שכן מרגע שחולל השיק החייב עלול להבריח את נכסיו ובכך לפגום בסיכויי הגבייה.
לכן, עם הגשת הבקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל ועל מנת להגדיל את סיכויי גביית כספכם, ניתן בהחלט לפעול בטרם ניתנה אזהרה לחייב.

מה ניתן לעשות כנגד החייבים?
כאשר החייב אינו מבצע את המוטל עליו עפ"י האזהרה שהומצאה לו ע"י לשכת ההוצאה לפועל, רשאי הזוכה לפתוח כנגד החייב בהליכים להבטחת תשלום החוב בהוצאה לפועל.
הליכים אלו נחלקו בעיקרם לשני סוגים: הליכים הפוגעים ברכוש החייב, והליכים הפוגעים בחירותו של החייב.

א. עיקול נכסי מיטלטלין - רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול נכסי המיטלטלין של החייב ומכירתם ו/או מימושם בדרך אחרת.
ב. עיקול נכסי מקרקעין ומכירתם - דירת מגורים, שטחי מקרקעין.
ג. עיקול צד ג' - בנקים, משכורת, וכל אדם שלדעת הזוכה מוחזק בידיו כספים השייכים לחייב.
ד. כינוס נכסים - רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב בכדי למכור את הנכס למרבה במחיר.
ה. עיקול רכב.
ו. הגבלה מלהחזיק דרכון.
ז. הגבלה מלהחזיק שיקים וכרטיסי אשראי.
ח. הגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה.
ט. הליכים הפוגעים בחירותו של החייב - צו עיכוב יציאה מהארץ, עריכת חיפוש על גופו של החייב, צו למסירת מידע, צו הבאה, צו מאסר.

תביעה לסכום קצוב:

תביעה שסכומה אינו עולה על סך של 50,000 ₪ ביום הגשתה בפועל בהוצאה לפועל, וניתן לבקש לבצעה בהוצאה לפועל כמו פסק דין של בית המשפט, אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

א. התביעה הינה על סכום קצוב מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב.
ב. התביעה הינה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

בקשה לביצוע פס"ד:
לאחר שזכיתם בביהמ"ש בפסק דין לטובתכם גילתם לפתע כי, הנתבע אינו מוכן לשלם את פסק הדין, על כן, הינכם רשאים תוך 30 ימים ממועד פסק הדין או מיום המצאתו במידה וניתן שלא במעמד החייב, להגישו לגבייה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל.

הגנה על החייב:
לאחר פתיחת תיק הוצאה לפועל, נשלחת לחייב אזהרה המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, המחייב אותו לשלם ו/או לעשות פעולה של חיוב על פי פסק דין.

התנגדות לביצוע שטר:
במידה והוגשה בקשה לביצוע שטר ו/או שיק כנגד החייב- החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע השטר תוך 20 יום מיום המצאת האזהרה. ההתנגדות תוגש ללשכת ההוצל"פ אשר בה הוגשה הבקשה לביצוע שטר.
עם הגשת ההתנגדות לביצוע שטר- על רשם ההוצל"פ להורות על עיכוב ביצוע השטר באופן אוטומאטי. על כן, ישנה חשיבות מאוד גדולה בקבלת ייעוץ מעו"ד בטרם הגשת ההתנגדות והגשתה בזמן.

התנגדות לביצוע תביעה לסכום קצוב:
חייב יגיש להוצל"פ התנגדות לבקשת הביצוע התנגדות בתוך 30 יום מיום המצאת האזהרה. להתנגדות יש לצרף תצהיר לאימות העובדות וכן כל מסמך שתומך בהתנגדות. עם הגשת ההתנגדות במועדה על רשם ההוצל"פ לעכב את ביצוע הבקשה ולהעביר את ההתנגדות לביהמ"ש.

במידה ואין ביכולתו של החייב לשלם את החוב במלואו, חוק ההוצאה לפועל מקנה לו הליכים שיש ביכולתם לסייע לו בתשלום החוב.

א. חקירת יכולת - על פי חוק ההוצל"פ חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או בשיעורים שנקבעו, יתייצב בלשכת ההוצאה לפועל בתוך 21 יום ממועד המצאת האזהרה.
חקירת היכולת נועדה לברר את יכולתו הכלכלית של החייב, נכסיו, גובה הכנסתו ומקורותיה, חובותיו והוצאותיו, יציאותיו מישראל וכניסותיו לישראל.

ב. צו תשלומים - חייב שאין ביכולתו לשלם את מלוא החוב או בשיעורים שנקבעו ע"י רשם ההוצל"פ, יגיש לרשם ההוצל"פ תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה בקשה לתשלום החוב במועדים ובשיעורים שיציע בהתאם ליכולתו.

ג. חייב מוגבל באמצעים - חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב והגיש בקשה למתן צו תשלומים בפריסה העולה על אחת מהתקופות הבאות יוכרז כחייב מוגבל באמצעים:
1. שנתיים - אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪
2. שלוש שנים - אם סכום החוב הוא בין 20,000 ₪ ל- 100,000 ₪
3. ארבע שנים - אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪

כאשר הוכרז חייב כמוגבל באמצעים והיו תלויים כנגדו מספר תיקי הוצל"פ נוספים- יתן רשם ההוצל"פ צו לאיחוד התיקים, גם אם לא התקיימו הדרישות הכספיות בהן נדרש היה לעמוד החייב המבקש איחוד תיקים.
כאשר נפתח נגד החייב תיק נוסף לאחר שהוכרז כמוגבל באמצעים יצורף התיק לצו האיחוד.
צווי הבאה ו/או צווי מאסר שניתנו בטרם הוכרז החייב כמוגבל באמצעים יבוצעו רק במסגרת תיק האיחוד

איחוד תיקים - איחוד תיקים נועד להקל על מצוקת החייב, הנתון ללחץ מנושיו הנפרדים ולאפשר לו לשלם לכל נושיו לפי תוכנית של תשלומים שיתפרסו על פני פרק זמן סביר וייקבעו על פי יכולתו הכלכלית של החייב.
בקשת החייב לאיחוד תיקי ההוצל"פ תוגש ללשכה שבה נפתחו מרבית תיקי ההוצל"פ נגדו. חייב אינו רשאי להגיש יותר מבקשת איחוד אחת, ואם נדחתה יוכל להגיש נוספת רק אם הראה שינוי יסודי בנסיבות, לכן ישנה חשיבות מאוד גדולה להתייעץ עם עו"ד בטרם תוגש בקשה לאיחוד תיקים.

בקשת איחוד התיקים תוגש בלוויו תצהיר המאמת את פרטי הבקשה ובמסמכים המסבירים את יכולתו הכלכלית של החייב ועל כן לבקשה תצורף כתב ויתור על סודיות. כמו כן, עם הגשת הבקשה על החייב לשלם 3% לפחות מיתרת החובות בתיקים התלויים ועומדים נגדו.

האמור באתר איננו תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו במידע משפטי קביל ועדכני. יש להבין כי מידע משפטי מתיישן ו/או מתחדש, והגולש צריך לקחת זאת בחשבון. לאור האמור, הרי שכל שימוש באמור לעיל ו/או באתר בכלל הנו  באחריות המשתמש בלבד.
רוקח-סלומינסקי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס