חפש

רישום פלילי ותעסוקה

רישום פלילי ותעסוקה

כללי

חוק המרשם הפלילי ותקנותיו מסדירות בחוק את נושא הרישום הפלילי, הגופים שזכאים לקבל מידע אודות רישום פלילי של אדם ואפשרויות מחיקת הרישום.
תחילה יש לבצע אבחנה בין רישום פלילי לרישום משטרתי.
ברישום הפלילי מופיע מידע אודות עבירות מסוג עוון (עבירה שנקבע לה עונש מאסר העולה על שלושה חודשים) ועבירות מסוג פשע (עבירה שנקבע לה עונש העולה על שלוש שנים) שבגינן נשפט אדם.
הרישום המשטרתי מכיל מידע אודות תיקים פתוחים או סגורים במשטרה שלא הבשילו לכדי הגשת כתב אישום.
כל אדם זכאי לעיין בתדפיס הרישום הפלילי שלו על ידי רכישת בולי הכנסה בשווי של 30 ₪ וקבלת התדפיס בתחנת המשטרה.

הגבלת תעסוקה
קיומו של רישום פלילי מגביל את האפשרות לעסוק בחלק מהמקצועות, ההגבלה על העיסוק היא רק עקב הרשעה בעבירות מסוג מסיים / תיקי מב"ד, בחלקם ההגבלה היא רק לפרק זמן המוגדר בחוק. באתר משרד המשפטים ניתן למצוא רשימה ובה מידע מדויק אודות הגבלות עיסוק עבור כל מקצוע לאדם עם רישום פלילי.
אסור לגוף ציבורי או פרטי לדרוש מאדם להמציא תדפיס פלילי לכל צורך שהוא, כגון העסקה וקבלה ליישוב. גופים הזכאים לקבל את התדפיס הפלילי על פי חוק, מקבלים אותו ישירות ממשטרת ישראל.
המידע המופיע בתדפיס הפלילי הוא חסוי והשגתו בדרך שאינה חוקית היא עבירה פלילית על פי סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי, גם כאשר בעל התדפיס מסכים למסור את התדפיס. מפר החוק צפוי לעונש של שנתיים מאסר.
כדי להתמודד עם מעסיקים הדורשים שלא כחוק להמציא את תדפיס הרישום הפלילי לצורך קבלה לעבודה, הוחלט לשנות את מבנה התדפיס. על פי המבנה החדש, מקבל לידיו כל אזרח את עמוד הפתיחה הראשון של התדפיס הכולל את פרטיו ואת הודעת הפתיחה בלבד. בעלי רישום פלילי מקבלים את המידע על אודות הרישום בעמוד נפרד. המבנה החדש של התדפיס מאפשר לאדם בעל רישומים פליליים למסור למעסיק ולכל גורם אחר את העמוד הראשון בלבד של התדפיס החדש, שבו אין אזכור של הרישומים הפליליים שלו.

התיישנות הרישום הפלילי ותקופת המחיקה
לכל הרשעה מוגדרות שתי תקופות: תקופת התיישנות ותקופת מחיקה.
תקופת ההתיישנות - תקופת ההתיישנות של פסקי דין והחלטות של בית משפט נקבעת על פי סעיפים 14 ו 15 לחוק המרשם הפלילי. לאחר שתמה תקופת ההתיישנות של הרשעה רק גופים מסוימים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע על הרשעה זו.
תקופת מחיקה – בדרך כלל הרשעה שעברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות שלה תיחשב כהרשעה שנמחקה. ההרשעה אינה נמחקת פיזית ממאגר המידע אולם רק מספר מצומצם מאוד של גופים המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע על הרשעה שנמצאת בתקופת המחיקה שלה. לסוגים מסוימים של הרשעות או החלטות נקבע כי הכניסה לתקופת המחיקה תהיה קצרה יותר. לחילופין, יש עבירות שעליהן לא תחול התיישנות או מחיקה, לדוגמה: עבירות שעונשן מוות.
אדם הנשאל על עברו הפלילי אינו חייב לחשוף מידע על הרשאה שהתיישנה או נמחקה לגוף שאיננו רשאי לקבל מידע זה על פי המפורט בסעיף 16 לחוק.

ביטול/ מחיקת רישום משטרתי
הקריטריון לביטול רישומי תיקים סגורים הוא הזמן שחלף מאז התרחשות האירוע נשוא החקירה:
לבגיר: בחלוף 10 שנים במקרה של עבירה מסוג פשע ובחלוף 7 שנים בעבירה מסוג עוון.
לקטין: בחלוף 7 שנים בעבירה מסוג פשע ו 5 שנים בעבירה מסוג עוון.
לאחר חלוף הזמן נשקלים שיקולים שונים ובניהם:
כמות הרישומים על שם המבקש, מהות העבירות וחומרתן וכן צרכי המשטרה בשמירת הרישום.

עו"ד יוסף רז מתמחה במשפט הפלילי, הכתבה בבחינת הבעת דעתו האישית של הח"מ בלבד ואין לראות בה המלצה כלשהי
עו"ד יוסף רז
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס