חפש

נהג חדש

נהג חדש

ביצוע מבחני נהיגה חוזרים:
א.רשיון נהיגה לנהג חדש תוקפו מוגבל למשך שנתיים.
ב.במידה ובתוך התקופה של השנתיים הורשע הנהג באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה הוא יהיה חייב בביצוע מבחני נהיגה חוזרים לצורך חידוש רשיונו ולאחר שיחדש את רשיונו הוא יחשב שוב כנהג חדש למשך תקופה נוספת של שנתיים.
ג.להלן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה:
1.נהיגה ברכב ללא רשיון נהיגה תקף.
2.מתן הרשאה לאדם שאיננו מחזיק ברשיון נהיגה תקף לנהוג ברכב.
3.המסתייע ברכבו לביצוע עוון או פשע.
4.המסתייע ברכבו לביצוע עבירות מין.
5.אי עצירה לפני מפגש מסילת רכבת כאשר ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת.
6.אי ציות לרמזור או אי מתן זכות קדימה לפי תמרור.
7.נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.
8.עקיפת רכב מימין.
9.נהיגה מעל המהירות המותרת.
10.איסור על נוהג באוטובוס או ברכב המסיע או מיועד להסיע אחד עשר נוסעים או יותר, לחצות מסילת ברזל אלא אם כן הדרך בה הוא מגיע אל המפגש סלולה אספלט או בטון במרחק של 20 מ' לפחות מן הפס הקרוב אליו.
11.אי הודעה על תאונת דרכים או אי הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.
12.גרימת תאונת דרכים שכתוצאה ממנה נפגע אדם.
13.כל עבירה בגינה נפסל רשיון הנהיגה ע"י בית המשפט לתקופה של שלושה חודשים או יותר.

פסילה מנהלית ל-30 יום ופסילת מינימום לשלושה חודשים:
לפי סעיף 12א1(ב) לפקודת התעבורה חייב נהג חדש בשלושה החודשים הראשונים מיום שקיבל את רשיונו לנהוג ברכב שלצידו מלווה.
לפי סעיף 12א2 לפקודת התעבורה נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנה וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת ליווי, אסור לו להסיע ברכבו יותר משני נוסעים אלא אם כן יושב לצידו מלווה.
העובר על האמור בסעיפים אלו עלול להיפסל פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה לתקופה של 30 יום, וכן רכבו עלול להיות מושבת  לתקופה של 30 יום.
כמו כן, הוא צפוי להישלל ע"י בית המשפט לתקופה של שלושה חודשים לפחות.

הוראות החוק הרלוונטיות בפקודת התעבורה לנהג חדש:
12א.(א) רשיון נהיגה לנוהג חדש, יהא תוקפו מוגבל לשנתיים.
(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רישונו בבחינות ובבדיקות שתיקבע ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו הוא רשיון כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.
(ד) (בוטל).
12א1. (א) בסעיף זה, "מלווה"- מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רשיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.
(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע טרקטור וטרקטורון, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון הנהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו מלווה.
(ג) (פקע).
(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).
(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12 א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודת הצבא ופקודת המשטרה.
12א2. נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
משה רבי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס