חפש

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

לאדם זכות לקבוע את אשר יעשה עם רכושו לאחר מותו וזאת באמצעות עריכת צוואה העומדת בדרישות החוק.
אם יחליט אדם "שלא להחליט"  קרי, לא לערוך צוואה המפרטת מה יעשה ברכושו עת לכתו, הרי שבמקרה כזה, החוק (חוק הירושה, התשכ"ה – 1965) יחליט במקומו.
סעיף 10 לחוק הירושה מגדיר יורשים על פי דין כ-(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו (2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאהים.
חוק הירושה אף מוסיף וקובע בסעיף 12 מהו סדר העדיפויות בין קרובי המוריש (ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו).
מכאן אנו למדים, כי ככל ואדם מעניין להוריש את רכושו כך שיתחלק באופן מאוזן בין בן/בת זוגו לצאצאיו יכולה לנוח דעתו שכן גם אם לא יפעל ויערוך מראש צוואה, הרי שהרכוש יחולק בהתאם להוראות החוק.
עם זאת, אין זה תמיד המצב ולעיתים בוחר אדם שלא לחלק רכושו באופן שווה בין צאצאיו ולעיתים אף בוחר ליתן כל רכושו לצאצא אחד ובכך הלכה למעשה לנשל את היתר מהירושה
מקרה שהיה כך היה, למשרדי נכנסה אשה נסערת ונרגשת. אמה נפטרה לא מזמן וטרם הספיקו להתאבל על המאורע נודע לה ולאחותה כי ברשם הירושות הופקדה צוואה לפני מספר חודשים ובה מורישה אמם את כל רכושה עלי אדמות לאחיה הצעיר ולו בלבד.
מטבע הדברים גרם עניין זה למתיחות רבה ולריבים בין האחים, משכך הגיעה אליי אותה האשה בחיפוש אחר עצה. כיצד ביכולתה להתנגד לאותה הצוואה.
חשוב לציין כי במקרה הנ"ל אמה היתה אשה מבוגרת אשר אינה שולטת בשפה העברית וכמעט שאינה יודעת קרוא וכתוב.
מבדיקה ברשם הירושות עולה כי אכן הופקדה צוואה וכי המדובר ב"צוואה בעדים" הערוכה בהתאם להוראות חוק הירושה. קרי, צוואה ערוכה בכתב על גביה מצויין תאריך והחתומה בידי המצווה (האם) בפני שני עדים לאחר שהאם הצהירה בפניהם כי זו צוואתה והעדים אישרו בחתימת ידם על פני הצוואה כי אכן הצהירה וחתמה כאמור.
מטבע הדברים מעוניינת אותה האשה לתקוף את כשרות הצוואה, שהרי, בעיניה, לא יתכן כי אמה בדעה צלולה תעדיף ילד אחד על פני יתר ילדיה..
כאמור ניתן לפסול צוואה על ידי הגשת התנגדות לבקשת קיום הצוואה לרשם הירושה בחוק הירושה קיימות מספר עילות המאפשרות התנגדות לצוואה ופסילת צוואה. בין היתר -  השפעה בלתי הוגנת, מעורבות והעדר כשירות של המוריש לרבות העדר כשירות רפואית.
 
שליטת המצווה בשפת הצוואה

במקרה הנדון, אמנם מדובר במצווה כשרה מבחינה משפטית אך עם זאת האם לא שלטה בשפה העברית על בוריה ולא ידעה קרוא וכתוב.
בתע (תא) 4280/00  עובדות המקרה דומות והמתנגדים טענו לפסלותה של צוואה מחמת שני פגמים שנפלו בה – המנוח לא ידע להבחין בטיבה של צוואה והצוואה נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת. מכיוון שמדובר בצוואה אשר לא נפל בה פגם פורמלי הרי שהיא בחזקת כשרה והנטל לפסילתה מוטל כולו על הטוען לכך.
במקום בו מי שאינו מסוגל לקרוא את צוואתו בוחר לעשותה ב'עדים' ואינו דואג לקיומו של רישום מאומת על פני צוואתו בדבר הקראתה באוזניו – בלשון אותה הוא שומע ומבין הריהו בכך פותח פתח להתנגדות לקיומה של הצוואה וזאת מן הטעם שבאי ידיעתו את הכתוב הצהרתו בפני העדים "זו צוואתי" אינה שלמה, ואינה ממלאה את תכליתה. ומשכך מרגע שהועלתה התנגדות כאמור על המבקש את קיום הצוואה להוכיח כי אכן ידע המצווה כי זו צוואתו (ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין מט(2) ).
במצב דברים בו הצוואה אינה מתורגמת למצווה לשפה אותה הוא שומע ומבין ו/או לא מוקראת לו בשפתו טרם לתימתו עליה הרי שמדובר בפגם מהותי שהרי נפגמת הבנת המצווה את הוראות צוואתו ובגמירת דעתו לעשותה כפי שעשה אותה.
ודוק: יש להבדיל בין מצב דברים בו הצוואה נכתבה בשפה בו המנוח אינו מבין כלל, אינו קוראה ואינו שומעה לבין מצב דברים בו המנוח אינו יכול לקרוא את השפה בה כתובה הצוואה אבל הוא כן שומע ומבין אותה. במצב הדברים האחרון, אין חובה פורמלית לציין את עובדת הקראת הצוואה בפניו על פני הצוואה עצמה.
 
הבחנת המצווה בטיב הצוואה
"עיקר הוא כושרו של אדם לשפוט כראוי את המציאות הסובבת אותו; יכולתו לגבש כוונה ורצון; ולבסוף – יכולתו וכוחו לכוון את התנהגותו על פי אותה מציאות ובהתאם לאותה כוונה ולאותו רצון. הגבלת כשרות תבוא במקום שכושר שיפוטו של אדם נפגם כדי-כך שהחברה רואה צורך להגן עליו מפני עצמו – מפני מעשיו ומפני מחדליו שמקורם בשיפוט מציאות לקוי – ומפני הזולת, העשוי לנצל לרעה את רפיסות דעתו ואת כושר שיפוטו הלקוי" (ע"א 1212/91 קרן ליב"י נ' פליציה בינשטוק, ואח')
במה דברים אמורים: הטענה כי המצווה לא ידע להבחיו בטיבה של הצוואה עניינה במצבו של המצווה ובכושרו לעשות צוואה בשעת עשייתה של הצוואה שקיומה מתבקש. על כן, אפילו אם סבל המצווה מרגעים או אף מתקופות שלמות  בהם נטערפלה דעתו קודם עשיית הצוואה ואף אחריה, אם ימצא ביהמ"ש כי בעת עשיית הצוואה היה המצווה בעל כושר להבחין בטיבה של הצוואה הרי שתקויים הצוואה
נקבע בפסיקה כי מן המצווה "היודע להבחין בטיבה של צוואה" נדרשת;
א.מודעות לעובדה שהוא עורך צוואה.
ב.לדעת דבר היקף רכושו ויורשיו .
ג.מודעות לתוצאות עשיית הצוואה. על המצווה להבין כי הוא מעניק את רכושו, עליו להבין למי הוא מעניק את רכושו ולהיות מודע לציפיות אלו שהוא מטיב עמהם ואלה שהוא מדיר מצוואתו.
ד.על המצווה להתייחס למציאות הסובבת אותו ולגבש רצון חופשי.
ברי, כי המשקל שיינתן לשיקולים כאלה ואחרים, הוא דבר המשתנה מעניין לעניין ועל פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
 
טענת "השפעה בלתי הוגנת"
הפסיקה הישראלית לא יצרה רשימה סגורה של מבחנים לקביעת קיומה של השפעה בלתי הוגנת. הדבר נבדק בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה עם זאת במספר פסקי דין ניתן למצוא אמירות מהן ניתן ללמוד על מבחנים מסוימים.
על קיומה של השפעה בלתי הוגנת ניתן ללמוד מגורמים שונים כגון; מצבו הפיסי של המצווה, מצבו המנטאלי והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהוא תלוי בזולת, בדידותו וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת הקשרים בינו לבין האדם שהוא נזקק לו וקשריו עם אחרים (ע"א 2500/93 שטיינר נ' ארגון עולי מרכז אירופה)
בע"א 133/84 רכטמן נ' זיסמן – מדגיש הנשיא (דאז) שמגר את אופי מערכת היחסים בין הנהנה למצווה.
ביהמ"ש אינו ממהר לבטל צוואה בטענת "השפעה בלתי הוגנת" שכן יש לזכור כי לא קיומה של השפעה פוסל את הצוואה אלא קיומו של יסוד בלתי הוגן בה. לכן, החוק אינו פוסל צוואה שנעשתה לאחר השפעה או שכנוע של הנהנה על המצווה ככל שהשכנוע נעשה בנועם וללא איום או לחץ מפורשים או מכללא (ת"ע (חי') 639/90 סטיינבוק נ' מזרחי). שהרי מטבעם של דברים כל אדם מושפע על ידי התנהגות או אמירות של הסובבים אותו, כל שכן היקרים והקרובים לו, חלק לטובה וחלק לרעה ואין בכך לעניין השפעה בלתי הוגנת ולא כלום.
להלן מספר דוגמאות:
בע"א 423/75 בן נון נ' ריכטר – מדובר היה במנוחה אשר נקבע לגביה כי סובב למועד עשיית הצוואה עשתה את צרכיה במקומות ציבוריים, התנהגותה היתה לא נורמלית, לא הבינה דבר ולא שלטה על שכלה.
בע"א 3828/98 מיכקשווילי נ' מיכקשווילי – היה המצווה תלוי תלות מנטלית ומוחלטת בזוכות, הוא הפקיד בידיהן את חייו וניהל את כל ענייניו בהדרכתן אוח החיים של המנוח לאורח כל חייו הראה מערכת יחסים של שלטון עליו.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
ש. נוחומוביץ, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס