חפש

הקמת חברה

הקמת חברה

בשעה טובה ומוצלחת גמרתם בדעתכם להקים חברה או להפוך את העסק הקיים לחברה.
אך בראשית הדברים, לשם הבנת החומר יודגש כי, חברה הינה אישיות משפטית מלאכותית המתקיימת מכוח החוק בלבד.

יש להבחין בין אישיות משפטית טבעית, כגון אדם – כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לעדתו ועד ליום מותו – לפי סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - תשכ"ב – 1962, לבין אישיות משפטית מלאכותית שהדין יוצר אותן, כגון עמותה, מדינה וחברה.

סעיף 4 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, קובע:

"חברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת        עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד".

במילים אחרות – כאשר קבוצה של אנשים פועלים ביחד ומקימים חברה, נוצר תאגיד – יצור חדש, בעל זהות נפרדת מהחברים בו, לדוגמה שם, מספר חברה פרטית (ח.פ.), כתובת. חשוב לציין כי תאגיד זה יכול לתבוע ולהיתבע בנפרד מהחברים שיצרו אותו. יחד עם זאת, יצור זה עדיין מוגבל במידה מסוימת, למשל הוא אינו יכול למות או לשבת בכלא וכו'.

מהאמור לעיל, אנו למדים כי ישנה הבחנה מאוד ברורה בין חברה לבין בעלי מניותיה. להבחנה זו מספר השלכות:

חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) – אם חס וחלילה החברה צברה חובות, אזי בעלי המניות יהיו ערבים לחובות החברה עד הגבול אותו רשמו בעת הקמת החברה. אלא אם כן, הרחיבו את הגבול האמור במסמכים שונים, למשל, כשיבקשו  בעלי המניות הלוואה מהבנק בשם החברה, ידרוש הבנק כי בעלי המניות, יהיו ערבים באופן אישי או שיעמידו נכס ספציפי לחובות החברה. כמו כן, ישנו הליך הקרוי "הרמת מסך". לפיו, במקרים קיצוניים מרימים את המסך החוצץ בין החברה לבעלי מניותיה.

יתרונות מיסוי – חברה חייבת במס חברות בשיעור של 24% (השיעור ירד עד לתקרה של 18%) לעומת יחיד העשוי להגיע לשיעור מס שולי של 45%. בעת חלוקת דיבידנד, שיעור המס ינוע בין 20% ל – 25%. במידה והדיבידנד מועבר למשל, בין חברה בת לאם השיעור יהיה 0% וישנם מצבים המשתנים בהתאם להוראות השעה כדוגמת דיבידנד 12%. בנוסף ראוי לציין כי, מאחר ודיבידנד אינו נכלל בגדר הכנסה פירותית לא יחול בעת החלוקה חיוב בביטוח לאומי בגין ההכנסה ההונית.

מאחר ושיור מס החברות נמוך משיעור המס המוטל על היחיד, אזי החברה יכולה לייעד סכום רב יותר (76%) להשקעות (לרבות, השבת הלוואות) מהכנסותיה לעומת היחיד המשלם גם מס הכנסה (55% שיעור מקסימאלי) וגם דמי ביטוח לאומי על הכנסותיו.    

הלוואת בעלים – בעת הקמת החברה (ובמהלך קיומה), הבעלים מעמידים לחברה בנפרד מהשקעות במניות החברה, הלוואה המשמשת כאמצעי למימון הפעולות השוטפות של החברה. לאחר שהחברה צוברת רווחים, הלוואה זו עשויה להוות דרך למשיכת כספים שאינה חייבת במס (החזרת הלוואה) למעט הריבית בגינה. לעומת זאת, בעת חלוקת דיבידנד, בהתייחס להשקעה בהון מניות, יחויב היחיד במס בשיעור הנע ברגיל בין 20%-25%.

חסרונות – בעת הקמת החברה ובמשך חייה, חייבת החברה בתשלום בגין אגרת שנתית לרשם החברות. כמו כן, עלות הנהלת החשבונות יקרה ברוב המקרים מעוסק מורשה וכאשר נתקבלה החלטה באסיפה הכללית של החברה למנות מפרק לחברה בהליך הקרוי פירוק מרצון (שהינה הדרך הנפוצה לחיסול חברה). הדבר כרוך בתשלום שכר טרחה לעורכי דין בתוספות לאגרות פרסום לרשם החברות.

המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ וייצוג משפטי בשום אופן, ואין לראות בדברים המובאים לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ לעשות/להימנע מלעשות פעולה מסוימת. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום הפלילי.
עו"ד שלום לוי
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס