חפש

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

חברות רבות בישראל מפסיקות את פעילותן העסקית בשל סיבות רבות ונותרות כאבן שאין לה הופכין. יחד עם זאת, עד ליום פירוקה וחיסולה החברה חייבת לעמוד בחובות המוטלים עליה ע"פ דין לרבות נשיאה בתשלומים קבועים, כגון אגרה שנתית.
לאחרונה, התחדד הצורך בפירוקה של חברה לא פעילה, נוכח תיקון 10 לחוק החברות הקובע שורה של סנקציות המופעלות לא רק כנגד החברה עצמה, אלא גם כנגד בעליה.

אז מהם השלבים לפירוק חברה מרצון?
תצהיר כושר פירעון- מהות המסמך הינו הצהרה לפיה החברה מסוגלת לפרוע את כל חובותיה בפרק זמן של עד שנה מיום הפירוק. יש להגיש לרשם החברות את הבקשה, חתומה על ידי רוב הדירקטורים בחברה. במידה ופרטי הדירקטורים המצויים בידי רשם החברות אינו מעודכן, יש להוסיף לתצהיר בקשה נוספת על עדכון שמות הדירקטורים המכהנים. יש להגיש את תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות לפני משלוח ההזמנות לחברי האסיפה הכללית. בנוסף, ההחלטה על פירוק מרצון צריכה להתקבל במסגרת האסיפה הכללית של החברה בסמוך להגשת הבקשה, זיהוי של למעלה מחודשיים בקבלת ההחלטה יכול לגרור אחריו סירוב של הרשם לקבל את הבקשה.

כינוס אסיפה כללית, קבלת החלטת פירוק ומינויו של המפרק- על החברה לשלוח הזמנה לחברי האסיפה הכללית ולציין שכי הכינוס מטרתו דיון בפירוקה מרצון של החברה. ההזמנה תשלח לפחות -21- ימים לפני כינוסה של האסיפה. בתום הדיון תקבל (או שלא) האסיפה הכללית החלטה בדבר פירוק החברה מרצון, ומינויו של מפרק מטעמה.

עדכון רשם החברות- על החברה להודיע לרשם החברות תוך -21- ימים על קבלת ההחלטה על פירוק החברה ומינויו של המפרק. בנוסף, יודיע המפרק עצמו לרשם החברות על עצם מינויו.

פרסום- על החברה לפרסם בתוך שבוע את דבר הפירוק ברשומות ולהודיע כי על כל אדם או חברה אשר מחזיק בתביעת חוב כלפי החברה המתפרקת להגיש בקשה למפרק בתוך פרק זמן נקוב.

כינוס נכסים, מכירה ופריעת חובות החברה- על המפרק לכנס ולממש את כל נכסי החברה לרבות גביית כל החובות שטרם שולמו לחברה ולדאוג לסילוק החובות והסרת השעבודים.

אסיפה כללית סופית ועריכת דוח סופי- בגמר עבודתו של המפרק, תכונס אסיפה כללית סופית בה יוצג הדוח הסופי שנערך ע"י המפרק ומפרט את כל פעולותיו, אופן ניהול הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. פרוטוקול הדיון יועבר לרשם החברות עד שבוע לאחר כינוסה של הישיבה.

פירוק וחיסול החברה - עם קבלת דוח הפירוק הסופי ואישור על כינוסה של האסיפה הסופית, ישנה רשם החברות את סטאטוס החברה כ"חברה מפורקת" ושלושה חודשים מיום הפירוק, תחשב החברה כחברה מחוסלת.
בגמר תהליך הפירוק ניתן לבקש פטור מחובות עבר ולהימנע מסנקציות המוטלים הן על החברה והן על דירקטורים או נושאי משרה בה.

כתבה זו אינה מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ו/או אינה מהווה המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס