חפש

הליך פשיטת רגל- תהליך מקוצר

הליך פשיטת רגל- תהליך מקוצר

במסגרת הליך פשיטת הרגל נערך כינוס של כל רכושו של החייב, הרכוש נמכר והופך לכסף מזומן אשר נצבר בקופה מיוחדת.
לאחר שכונס הנכסים סבור, כי אין כל רכוש נוסף וכי לא צפוי להתקבל כל רכוש אחר מהכנסה גבוהה ו/או מכל מקור אחר מחולקים הכספים שהצטברו בקופה על פי דין לכל אחד מנושיו של פושט הרגל.

לאחר חלוקת הכספים ניתן לחייב צו הפטר, הקובע ,כי כל חובותיו טרם הליך פשיטת הרגל נמחקים בכפוף לכללים הקובעים בחוק.

הגשת בקשה לפשיטת רגל
על מנת לפתוח בהליך פשיטת רגל על החייב לעמוד במספר תנאים כדלקמן:
 • החייב חייב להיות בן 18 לפחות.
 • היה גר כרגיל בישראל או היה לו בה מקום מגורים;
 • החייב ניהל עסקים בישראל, בעצמו או על ידי מורשה או מנהל;
 • החייב היה חבר בחבר-בני-אדם או בשותפות שניהלו עסקים בישראל.
במידה והחייב עומד בתנאים דלעיל הוא יכול להגיש את הבקשה לפשיטת הרגל.
בקשת פשיטת הרגל מוגשת לכונס הרשמי בצירוף קבלה על תשלום אגרה.
חשוב מאוד, רצוי להתייעץ עם עו"ד טרם הגשת הבקשה שכן הכנת בקשה מפורטת בצירוף אסמכתאות, מקצרת את השלב הראשוני וחוסכת בקשות לדרישת פרטים נוספים.
לאחר שהכונס הרשמי בוחן את הבקשה ומצרף את עמדתו, מוגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי.

טרם העברת הבקשה לבית המשפט המחוזי תיערך לחייב חקירה ראשונית במשרדי הכונס הרשמי ובהתאם להמלצת הכונס הרשמי יחליט בית המשפט המחוזי האם ליתן צו כינוס לנכסי החייב ולהורות על עיכוב ההליכים כנגדו.
כמו כן, יקבע בית המשפט המחוזי דיון בבקשת החייב בעוד 6 חודשים מיום מתן צו הכינוס.

מינוי חוקר
במהלך ההמתנה לדיון בבית משפט המחוזי ימונה נציג מטעם הכונס הרשמי אשר יהיה אחראי על כל נכסיו ואשר יבצע חקירה מקיפה בעניינו של החייב והוא רשאי לדרוש מהחייב להמציא לו מסמכים שונים והוא להתייצב במשרדו על מנת למסור פרטים נוספים.

אסיפת נושים
במהלך ה-6 חודשים אשר בהם ממתין החייב לדיון בבית משפט המחוזי תתקיים אסיפת נושים במשרדי הכונס הרשמי ושם יהיו רשאים הנושים של החייב להביע את עמדתם בעניין ההליך וחלוקת רכוש החייב וכן תינתן לחייב אפשרות להציע הסדר פשרה.

דיון בבית המשפט המחוזי
כ- 15 יום טרם הדיון בבית המשפט המחוזי מגיש הכונס הרשמי חוות דעתו מפורטת הכוללת את ממצאי החקירה ואת פירטו הנסיבות אשר הובילו לצבירת החובות.
כמו כן, יפרט הכונס הרשמי בחוו"ד את הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב אם ננקטו, ואת החלטות הנושים באסיפותיהם.
הכונס הרשמי יוסיף בחוו"ד את עמדתו בעניין החייב לרבות פירוט חובותיו, נכסיו, שיתוף הפעולה מטעמו וההליכים יש לנקוט כנגדו.
לדיון בבית המשפט מוזמנים החייב, נושיו והכונס הרשמי. במסגרת הדיון רשאי כל אחד מהצדדים לטעון את עמדתו בעניין ההליך ובית המשפט ישקול טענות אלו בהחלטתו.
בית המשפט רשאי להחליט בתום הדיון כל אחת מהחלטות הבאות:
 • להכריז בצו שהחייב פושט רגל.
 • לדחות את הבקשה.
 • לקבוע כי מיד לאחר הכרזת החייב פושט רגל יינתן לו הפטר לאלתר.
 • לדחות את מתן ההחלטה בבקשה על מנת לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו בדרך של פשרה או הסדר עם נושיו.
סיום ההליך
הליך פשיטת הרגל יכול להסתיים בכל אחת מהחלפות הבאות:
 • בית המשפט החליט, כי החייב מנצל לרעה את ההליך.
 • מתן הפטר לחייב, לבקשתו או לבקשת הכונס הרשמי (אך ורק לחובות ברי תביעה במסגרת הליך פשיטת הרגל).
 • בהסדר ו/או פשרה בין החייב לנושיו אשר אושר ע"י בית המשפט.

יודגש, צו ההפטר אינו פוטר את החייב מהחובות הבאים:
 • חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס.
 • חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה.
 • חבות לפי פסק דין לחובת פושט הרגל בתובענת מזונות.

חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד בטרם נקיטת הליך פשיטת רגל ולשקול היטב כל מהלך ומהלך שכן למעשה פשיטת הרגל יש השפעה רבה על רכוש ועל מהלך החיים.

המידע המפורט לעיל הינו מידע כללי בנושא "הסבר אודות הליך פשיטת רגל" ואינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות הרלוונטיים. כמו כן, המידע אינו בא ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי בפני עו"ד. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק/תקנות האמור בחוק/תקנות הוא הקובע.


עו"ד יפעת אילישקה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס