חפש

ייפוי כוח מתמשך – לתכנן היום את העתיד של מחר-עו"ד אדמונד דאי

ייפוי כוח מתמשך – לתכנן היום את העתיד של מחר-עו"ד אדמונד דאי

ביום 29/3/16 התקבלה בכנסת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות( תיקון מס' 18) התשע"ו 2016 ( להלן "החוק") ,לפיו תוקן החוק משנת 1962 בין השאר ע"י הוספת מס' מוסדות משפטיים חדשים וביניהם "ייפוי כוח מתמשך",  זהו כלי המכוון לשמש הסדר עיקרי בצד או כתחליף למוסד הקיים של אפוטרופוסים על פי מינוי, ברוח חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו.

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם לתכנן את עתידו בחייו, כאשר הוא עדיין מסוגל ל "הבין בדבר" ולמנות בעודו בעל "כשירות", מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו, לבצען, ולייצגו באשר אליהן (להלן "מיופה הכוח"), כאשר הוא לא יהיה מסוגל לטפל בהם בעצמו.

ייפוי כוח זה ייכנס לתוקף רק אם וכאשר יגיע ה"ממנה" (האדם שמבקש למנות לו מיופה כוח) למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בשל מצבו הנפשי או השכלי, בשל התפתחות מחלות שונות כגול דמנציה, אלצהיימר וכדומה, או בשל תאונה וכו, כלומר נועד למצבים שבהם יש לאדם הנזקק לסיוע מעטפת משפחתית או חברתית הדואגת לו והוא מעוניין לקבוע, בעודו בעל כשירות , מי יהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו האישיים, או לענייני רכוש , רפואיים...כאשר הוא לא יהיה מסוגל להבין את מצבו או לדאוג לענייניו בעצמו, בשל מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם, הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי אדם קרוב שהוא סומך עליו, כמיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשמו.

במקום הגישה הפטרנליסטית שראתה באנשים עם מוגבלות וגם בבני הגיל המבוגר קבוצות חלשות שזקוקות לסעד ולהתערבות מטעם המדינה- באה גישה חדשה אשר שמה דגש על כבודו וזכויותיו של האדם כאוטונומי ביחס להחלטות הנוגעות אליו, הן זכויות אזרח שכל אדם נהנה מהן, והן זכויות הנובעות ממצב ייחודי בו נמצא האדם, כיבוד רצונו של האדם המסוים עד כמה שאפשר ושיתופו בהחלטות הנוגעות אליו, האדם במרכז ולא המוגבלות ( ע"א 1233/94 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה), עסקינן בגישה המאפשרת מעבר מפטרנליסטיות לאוטונומיה של היחיד, ושימת דגש על מס' עקרונות כגון: עקרון הפרטיות, עקרון העצמאות ועקרון רצון האדם.

מיופה הכוח נדרש לפעול על פי הנחיות הממנה, ועליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין שהוסמך לכך, את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו, זהו כלי הסכמי שלא מערב את בית המשפט, ויכול להוות חלופה לאפוטרופסות.

 "ייפוי כוח מתמשך" ניתן לעשות בהתניה שהממנה הוא בגיר "בעל כשירות", ה"מסוגל להבין", ואף ניתן לערוך ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד. ייפוי כוח זה הוא מעין "צוואה בחיים" והוא תקף להבדיל מצוואה בתקופת חייו של האדם, כלומר בעודו בחיים, והוא פוקע עם פטירתו של האדם.

אדם כשיר המסוגל להבין בדבר :

על מנת להבין מי הוא אדם בעל כשירות משפטית המסוגל להבין, קיימת הגדרה ב-סעיף 32 א' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) התשע"ו – 2016 לפיו : אדם מסוגל להבין בדבר "הוא מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו".  פרופ' מיכאל קורינאלדי - בספרו "ייפוי כוח מתמשך ותחליפים אחרים לאפוטרופסות"  מוסיף: ש"הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי אינו מסוגל להבין בדבר, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובלבד שלא ייקבע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכוח בלבד".

 

חשיבות "ייפוי הכוח המתמשך" ככלי משפטי עוצמתי.

מצאתי לנכון להביא לעיונכם מקרה בו נדרש לערוך ייפוי כוח מתמשך , המדגיש את חשיבות "ייפוי הכוח המתמשך" ככלי משפטי עוצמתי.

מרים, בת 70 ורופאה לשעבר הסובלת מדמנציה התחלתית בהווה, הגיעה למשרדי בליווי בתה היחידה, כשהיא מצוידת באישור רפואי הקובע כי היא מודעת למקום ולזמן ומביעה את דעתה בצורה ברורה וצלולה מספיק על מנת לקבל החלטות, וביקשה לערוך ייפוי כוח מתמשך.

"אני מודעת למצבי, ואני רוצה להבטיח שבעתיד, כאשר אחדל להיות צלולה ולא אוכל לקבל החלטות עבור עצמי, בתי תהיה מוסמכת לנהל את רכושי ואת ענייני הרפואיים והאישיים לפי הרצון העכשווי שלי", אמרה.

בשיחה נפרדת עם מרים ווידאתי שלא הופעל עליה לחץ לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, ולאחר שערכנו רשימה של כל נכסיה ושוחחנו על העדפותיה לעתיד, ערכנו את הנחיותיה המקדימות המיועדות לבתה, מיופת הכוח.

"כל עוד מצבי מאפשר זאת, אני רוצה לגור עם הבת שלי. אם חלילה היא תתרשם שאני לא יכולה לתפקד בעצמי, אני מעדיפה מטפלת סיעודית במסגרת ביתית. בית אבות הוא ברירה אחרונה מבחינתי".

בפן הרפואי, הבעיה מרים את רצונה להימנע מכריתת איברים ומניתוחים ככל שהמצב הרפואי יאפשר זאת.

מרים אף ביקשה לעגן בהנחיות המקדימות הוראה לבתה שתדאג לה לפעילות גופנית של התעמלות ולעיסוי רפואי לחיזוק שרירי הגוף במסגרת ביתית בתדירות של פעם בשבוע. "פעילות זו תמומן מכספי", קבעה.

כמו כן, הסמיכה מרים את בתה לנהל את ענייני השכירות בנכס הרשום על שמה בצפון הארץ, לבצע פעולות במוצרים פיננסיים ובחשבונות הבנק על שמה.

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי עוצמתי המאפשר לכל אדם, בעודו כשיר ובעל בחירה עצמאית, לבטא את רצונו ביחס לפעולות עתידיות שיש לנקוט בעניינים הנוגעים אליו, לקרוביו או לצדדים שלישיים, ולקבל החלטות גורליות שיעצבו את עתידו כשכבר לא יוכל לעשות זאת בעצמו - וזאת ללא צורך בהתערבותו של בית המשפט לענייני משפחה והאפוטרופוס הכללי. ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות נערכות במשרדנו, משודרות באופן מקוון ומוגשות לאפוטרופוס הכללי, שם נבדקת תקינותם הטכנית.

ממועד אישור ההפקדה, ייפוי הכוח ניתן להפעלה על ידי הממונה במועד בו הממנה לא יהיה מסוגל להבין בדבר

להלן השלבים בחיי ייפוי כוח מתמשך :

 • עריכה וחתימה.
 • הפקדה – באפוטרופוס הכללי.
 • כניסה לתוקף.
 • פקיעה או ביטול.

העניינים שבסמכות מיופה הכוח:

 • עניינים רכושיים -לרבות ניהול נכסים, חשבונות בנק וכו.
 • עניינים אישיים - צרכים יומיומיים לרבות מגורים, תעסוקה, עניינים הגופניים, נפשיים או החברתיים.
 • עניינים רפואיים.

על מיופה הכוח חלים חובות כפי שקובע ס' 32 ז ו 57 לחוק :

 • מיופה הכוח יפעל בשקידה, מיומנות, מסירות, ללא התרשלות .
 • ינהג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.
 • אחריות מיופה הכוח - מיופה הכוח אחראי לנזק שגרם לאדם או לרכושו ואולם בית המשפט רשאי לפטור אותו מאחריות, כולה או מקצתה, אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט, או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע, ונתכוון לטובת אותו אדם.

כבילת רצון :

לצורך הסמכת מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי- על הממנה לחתום על הסכמה מיוחדת לבדיקה, לפיה רשאי הממנה לקבוע שהמיופה יעדיף את רצונו הקודם, הכתוב בהנחיות מקדימות על פני רצונו העכשווי, "חרף התנגדותו", הסכמה זו כובלת בעצם את האדם לרצונו והנחיותיו, כפי שניתנו על ידו בעת עריכת ייפוי הכוח בעודו כשיר.

הגבלת כוחו של מיופה הכוח :

החוק קובע גבלות על סמכויותיו של מיופה הכוח, כך למשל ישנן פעולות שמיופה הכוח אינו רשאי לבצע ללא הרשאה מפורשת של הממנה לדוגמה מתן תרומות, או מתנות, או הלוואות ובלבד שהסכום הנקוב לא יעלה במצטבר על 100,000 אש"ח .

וכן ישנם פעולות שמיופה הכוח מוסמך לעשותן רק אם קיבל את אישורו של בית המשפט בעניינים רכושיים לדוג' ענייני יחידה משקית, או ענייני מקרקעין, השכרה, הסתלקות מעיזבון, ועוד כפי שמפורט בחוק סעיף 32 ו (ב) ו 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962.

יתירה מכך, ישנם פעולות שלפי דין או לפי מהותן מיופה הכוח לא יהיה מוסמך לעשות לדוג' : המרת דת, הסכמה למתן ילד לאימוץ , השתתפות בבחירות ועוד.

אישור על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

האפוטרופוס הכללי ממציא ל מיופה הכוח אישור על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, סעיף 32 יט(א)(2), באמצעות המצאה של עותק ממוחשב של ייפוי הכוח על כל פרטיו שעליו מוטבעת חותמת האפוטרופוס הכללי. העתק ממוחשב של ייפוי הכוח עם אישור האפוטרופוס הכללי, הכולל את תאריך ההפקדה והכניסה לתוקף, יישלח למיופה הכוח ויוכל לשמש אותו, לצורך מימוש סמכויותיו.

אדם מיודע :

חשוב לציין כי החוק מאפשר ביקורת של אדם מיודע, לפיו הממנה יכול לקבוע אדם אחד או יותר כ "אדם מיודע", אשר מיופה הכוח חייב לדווח לו על החלטותיו ופעולותיו במועדים ובאופן שייקבע הממנה.

מה גובר מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח מתמשך  שכבר הופקד :

בפס"ד חדש בנושא  מיום 7.2.19, שניתן ע"י בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, קבעה כבוד השופטת ורדה פלאוט כי "אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה, משמע, אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס, והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח המתמשך גובר".                                                                                                                        (רמ"ש 21463-01-19 א' ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ואח')                              

עילות הפקיעה  - ס' 32 כב לחוק, פרק ז' לתקנות:

החוק מציין מספר עילות שבגינן פוקע או מתבטל ייפוי הכוח המתמשך:

 • התקיימות תנאי שקבע הממנה בייפוי הכוח.
 • פטירת הממנה או מיופה הכו.
 • חדלו להתקיים במיופה הכוח תנאי הכשירות שבסעיף 32 ג.
 • מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו

המקצועיים ורישיונו נשלל.

 • מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח

לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף - על מיופה הכוח להודיע גם לבן זוגו של

 • הממנה או לקרוב אחר.
 • מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה והזוגיות ביניהם הסתיימ, אלא אם

כן צוין אחרת בייפוי הכוח.

לסיכום

 1. בעוד שמינוי אפוטרופוס נתון בידי בית המשפט, הרי שייפוי כוח מתמשך נערך ונכנס לתוקף לחלוטין ללא התערבות בית המשפט לענייני משפחה.
 2. נראה כי מגמת החוק היא להעדיף את התחליפים לאפוטרופסות, תוך שמירה על האוטונומיה של הפרט הנזקק לסיוע, כאשר הבחירה נתונה לאדם, בהתחשב בנסיבותיו האישיות שלו.
 3. אדם שמבקש לשמור על שליטתו העתידית בענייניו האישיים ורכושו כאשר יזדקק לסיוע, יעדיף לעשות ייפוי כוח מתמשך עם הנחיות מקדימות, על פני מינוי אפוטרופוס לפעולותיו, ובכך לשמור על האוטונומיה שלו ככל האפשר.
 4. העקרונות בתיקון לחוק תואמים את העקרונות של כבוד האדם על ידי כיבוד רצונו בכל מצב, ככל האפשר.

" רצונו של אדם זהו כבודו" ("שולחן ערוך" - הרב שניאור זלמן מלאדי, ממייסדי החסידות ).

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

 

אדמונד דאי, משרד עו"ד
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס