חפש

שילוב עסקים במכרזים/התקשרויות של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות

שילוב עסקים במכרזים/התקשרויות של משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות

ביום 4 אוגוסט 2016, התקבל בכנסת תיקון מס' 25 לחוק חובת המכרזים, על פיו על כל עורך מכרז/התקשרות של גוף ממשלתי, מוטלת החובה לבחון אם ניתן לשלב במכרז/התקשרות את מגזר עסקים זעירים, קטנים ובינוניים.

בהתאם לתיקון לחוק, ההגדרות לגודל העסקים הינן כדלקמן:

"עסק זעיר" - עסק שמעסיק עד 5 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים.

"עסק קטן" - עסק שמעסיק בין 6 ל–20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה 
על 2 מיליון שקלים חדשים, אך אינו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק זעיר".

 "עסק בינוני" - מעסיק בין 21 ל–100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, אך אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרת "עסק זעיר" או "עסק קטן".
מטרת התיקון לחוק היא להעלות את אחוז ההשתתפות וההתקשרויות של עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזי/התקשרויות משרדי הממשלה ולהוריד חסמים לעסקים קטנים ובינוניים במכרזי מדינה, על מנת להקל על כניסתם והשתלבותם בתחומים אלו.
עד היום, נקבעו בחלק גדול ממכרזי המדינה תנאי סף, שלא אפשרו לבעלי עסקים קטנים או בינוניים להשתתף במרבית המכרזים. לדוגמא: כמות עובדים של למעלה מ-100, מחזור עסקים של למעלה מ- 120 מיליון ₪ ועוד. 

בתיקון לחוק נקבעו העקרונות הבאים שיקלו על כניסת עסקים קטנים:

עקרון ראשון – ביטול התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז במכרז שהינו עד 50 מיליון ₪, למעט במקרים חריגים שייקבעו ע"י שר האוצר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. לאור זאת, ייחסכו מעסקים קטנים עלויות רבות שמנעו את השתתפותם במכרזים, לעיתים גם כשלא זכו כלל במכרז.

עקרון שני – מוטלת חובה על עורך המכרז/ועדת המכרזים לבחון בכל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, בלי שיהיה בכך כדי לפגוע במוצר, בעבודה או בשירות המבוקשים. במידה והדבר אפשרי וניתן לשלבם, על עורך המכרז/עדת המכרזים לפעול באופן אקטיבי לקביעת התאמות בתנאי המכרז או ההתקשרות בהתאם. למשל, עורך המכרז יוכל לפצל את גודל המכרז על מנת להתאימו לאפשרות ביצועו על ידי עסק קטן

עקרון שלישי - פרסום נתונים על מספר העסקים הקטנים שזכו במכרזים במשרדים הממשלתיים. עד היום אין נתונים בדוקים על כמות ההתקשרויות שמבוצעות עם עסקים קטנים ובינוניים ועל כן קשה לעקוב אחר התפתחות מגזר זה בהקשר הרכש הממשלתי. עם פרסום הנתונים תוכל הרשות המבצעת והמחוקקת לאמוד את מידת ההשפעה של התיקון לחוק ויתכן אף לקבוע יעדים כמותיים בהמשך למימוש. הוראה זו תכנס לתוקף החל מחודש אוגוסט 2018.

לסיכום, בהתאם לתיקון 25 לחוק חובת המכרזים ובהתאם להנחיות תכ"מ נוספות שהוצאו בהקשר זה, קיימת היום חובה על עורכי מכרזים/התקשרויות וועדות מכרזים, בגופים הממשלתיים, לבחון בכל מקרה אם ניתן לשלב עסקים זעירים/קטנים/בינוניים בהתקשרויות השונות ולפעול על מנת לאפשר זאת ככל הניתן. תיקון זה יאפשר לעוסקים הנ"ל להרחיב את מעגל העסקים שלהם בצורה ניכרת במטרה לשמור על מגזר זה כמגזר חיוני למשק הישראלי.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
 
דורון מלין עורך דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס