חפש

פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן

פיצוי בגין איחור במסירת דירה מקבלן

במסגרת הסכם רכישה מקבלן יש לשים לב לשינוי החל בשנים האחרונות בפסיקות בתי המשפט כנגד קבלנים המוכרים דירות יד ראשונה.

אין ספק כי רכישת דירה מקבלן הינה אחת העסקאות היקרות והמורכבות ובעלות הסיכון שמשפחה או יחידים בישראל מבצעים במהלך חייהם ועל כן קיימת חשיבות רבה לנוסח החוזה עם החברה הקבלנית ומומלץ להסתייע לשם כך באנשי מקצוע בתחום.
גם המחוקק הישראלי נתן עדיפות לזכויות רוכשי הדירות בישראל ועיגן את השמירה על זכויות אלו במסגרת חוק המכר (דירות ) תשל"ג-1973, תיקון מס' 5 תשע"א-2011 ובמסגרת תיקונים נוספים שהוכנסו בשנים האחרונות.

ב- 17.5.2018 פורסם פסק דין ארז ואח' נ' גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ (ת"א 11172-03-15) אשר עסק בשאלת הפיצוי המוסכם המגיע לרוכשים, בגין איחור במסירה של דירה שנקנתה מקבלן.

בני זוג רכשו דירת יוקרה מסוג פנטהאוז בפרוייקט שרונה בתל אביב,מחברת גינדי החזקות ייזום 2009 בע"מ.
מועד מסירת החזקה בחוזה נקבע ליום 30.10.2014.
בפועל הדירה נמסרה לבני הזוג ביום 20.8.2015, כ- 10 חודשי איחור ביחס למועד המסירה המקורי.
החברה הקבלנית טענה כי האיחור במסירה נבע משינויים שהתבקשו על ידי בני הזוג וכי בהסכם נרשם כי החברה הקבלנית רשאית לאחר במסירה, לאור שינויים אלו, ללא פיצוי לרוכשים.

בני הזוג טענו כי אכן התבקשו שינויים רבים בדירה, אולם כבר במעמד חתימת ההסכם הוסבר להם כי מדובר בדירת יוקרה וניתן יהיה לבצע שינויים פנימיים בדירה, כל עוד זה איננו נוגע לקונסטרוקציה או לחלקים חיצוניים של הדירה ועל כן היה על הקבלן להיערך מראש לביצוע השינויים ואין לראות בהם הצדקה לאיחור במסירה.

בית המשפט הפנה בפסק הדין לסעיף 5. (א) להוראות חוק מכר (דירות) תשל"ג-1973:
(א)  לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:
(1)   סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;
(2)   סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.

בית המשפט קבע בפסק דין זה, כי על הקבלן להוכיח קשר ישיר בין האיחור בפועל לבין הזמנת השינויים. ככל שהקבלן לא יוכיח קשר זה ויסתמך על תנייה כללית בהסכם, לא תתקבל תניית פטור זו ויהא על הקבלן לפצות את הרוכשים בגין האיחורים במסירה.

לאור הנ"ל, פסק בית המשפט לבני הזוג פיצוי בגין האיחור בסך של 290,000 ₪ תוך התייחסות גם לעיכוב מסויים מצד בני הזוג בהזמנת השינויים.
(יש לציין כי לחברה הקבלנית קיימת הזכות לערער על פסק דין זה). 
(אין לראות במאמר זה כייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה לגופו ולנסיבותיו)

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
דורון מלין עורך דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס