חפש

המסגרת המשפטית להטלת עיקול זמני

המסגרת המשפטית להטלת עיקול זמני

בתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") נקבעו התנאים למתן סעד זמני:  

"362. (א)    הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש.
(ב) בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לענין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
(1) הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר;
(2) אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות הענין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש."


בתקנה 374 לתקנות נקבעו התנאים להטלת עיקל זמני כדלקמן:
374". (א)    לא יינתן צו עיקול זמני אלא בתובענה לסכום כסף; ואולם בתובענה לדבר שבעין רשאי בית המשפט או הרשם לצוות על עיקול הנכס הנתבע.
(ב)    בית המשפט או הרשם רשאי לתת צו עיקול זמני על נכסים של המשיב שברשותו, ברשות המבקש או ברשות מחזיק, בכפוף להוראות סימן א', ואם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין.

(ג)    אין לעקל נכס הפטור מעיקול אותה שעה.
(ד)    הומר נכס שעוקל בערובה של המשיב, יחולו על הערובה הוראות סימן זה."ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התובענה
התוכן אותו יצקו בתי המשפט והמלומדים למונח "ראיות לכאורה" :
אין צורך לשכנע את בית המשפט כי התובע צודק בתביעתו למעלה מכל ספק. בבקשה לעיקול זמני אין בודקים עד תום את כל העובדות בתביעה [ת"א 2425/02 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' הרשות הפלשתינית ואח' (לא פורסם)].

החשש הסביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין
התנאי השני שעל מבקש עיקול לעמוד בו בהתאם לתקנה 374 עניינו שכנוע בית המשפט "על בסיס ראיות מהימנות לכאורה כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין."

בת"א 1781/03 רבינוביץ נגד נאמן (לא פורסם) נקבע כי על צו העיקול הארעי להישאר בתוקפו עד למתן פסק הדין בתיק העיקרי בנמקו כדלקמן:
"בנוסח המתוקן של התקנות, לא צמצם המחוקק את התקנה רק למקרים של הברחת נכסים, אלא קבע כי התקנה חלה בכל מקרה של הכבדה." 
    
בע"א (ת"א) 1709/03 טופ יעל פיתוח נדל"ן בע"מ נגד יצחקי (לא פורסם) נדון ערעור על החלטת בית המשפט אשר קיבל את בקשת המשיב להטלת עיקול זמני. בית המשפט קבע כדלקמן:
"באשר לקיומו של חשש סביר, שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין, כב' הרשם שקל ביסודיות את כל הנתונים שהובאו בפניו והגיע למסקנה המבוססת לפיה לא ניתן לדעת האם יישאר בקופת החברה כסף ביום שבו יינתן פסק הדין. ועל כן קיים חשש שהמשיב יעמוד בפני שוקת שבורה כשבידו פסק דין שאינו בר ביצוע."

סכום התביעה – בית המשפט המחוזי בחיפה בבש"א 13003/00 מכבי תנועה עולמית נגד אלטרמן ואח' פדאור (לא פורסם) 02 (5) 520 קובע בהתייחס לסכום התביעה כדלקמן:
"סכום התביעה הוא גדול ביותר, הוא עולה על 15 מליון דולר, ואם יתברר שהכיסוי הביטוחי אינו מלא, הרי יהיה קשה ביותר לגבות סכום כזה מהמשיבה."

שיקולי בית המשפט

מאזן הנוחות
הלכה מושרשת היא, כי שיקול ראשוני בנוגע למתן סעד זמני הוא שיקול של מאזן הנוחות (המ' 440/79 מיקלוש נגד גולן גלובוס פרודקשן בע"מ פ"ד לה (2) 645, 647). במסגרת שיקול זה שומא על בית המשפט לשקול את הפגיעה בכל אחד מן הצדדים אם יינתן הסעד המבוקש ואם לאו. 

בבר"ע (חי') 459/03 פרומט יבוא ושיווק מוצרי בניה בע"מ נגד אסיל חברה לבנין ופיתוח בע"מ ואח' (לא פורסם) ביהמ"ש קבע כי המבחן של מאזן הנוחות הוא כדלקמן: "לפיכך, וכל שהדבר מתייחס למשיבות 1 ו-2, יש לקבל את הערעור, לבטל את ההחלטה שניתנה ולהורות לביהמ"ש לחזור ולדון בעיקולים שהוטלו, תוך אפשרות להמרתם לרבות הקטנת ערכם ושוויים, ובמציאת האיזון הנכון בין יכולתה של המערערת לבצע פס"ד אם ינתן לטובתה, לבין יכולתן של המשיבות 1 ו-2 להמשיך ולנהל את עסקיהן, ללא פגיעה משמעותית בחוסנן הכלכלי."

הסעד אינו פוגע במידה העולה על הנדרש

בית המשפט ייבחן האם העיקול הזמני המבוקש נדרש להבטחת פירעון פסק הדין ולמנוע קיפוח המבקש למימוש פסק הדין [ת"א (ת"א) 1958/02 פופקין נגד בנק לפיתוח התעייה בע"מ תק – מח 2002 (4) 1259]. 

שיקול נוסף שעל בית המשפט לשקול הוא תקנת הציבור. 

 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רוני סובוטקה – משרד עורכי דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס