חפש

יידוע המבוטח בדבר תנאי או חריג לכיסוי הביטוחי

יידוע המבוטח בדבר תנאי או חריג לכיסוי הביטוחי

הנטל על המבטחת להראות כי יידעה את המבוטח אודות תנאי או חריג לכיסוי הביטוחי, ואף כי וידאה את הבנת המבוטח את ההשלכות של אותו תנאי או חריג. בית המשפט העליון קבע בע"א 4819/92 כרמי עוזי נגד ישר מנשה פ"ד מט (2) 749 כדלקמן:

"...חברת הביטוח המבקשת לסייג את גבולות חבותה, מחובתה להבטיח שהמבוטח אכן יוכל להיות מודע לסייגים אלו. בין היתר אמור הדבר במקרים שבהם מדובר בתנאים המחייבים את המבוטח לעשיית מעשה, כגון התקנת אמצעי מיגון כלשהו. אין די להתנות את חבות החברה במקום שיגרתי כלשו שבפוליסת הביטוח בין "האותיות הקטנות" הרגילות".

ובהמשך:
"לאור הנסיבות המיוחדות המאפיינות את ההתקשרות בחוזה הביטוח, אין מנוס מקביעת אמות מידה בסיסיות שרק בהתקיימן תוכל החברה המבטחת להישען על סייגים לחבותה כפי שנקבעו בפוליסה. אם לא דאגה קודם לכן לוודא שהמבוטח היה ער לסייגים שנקבעו על – ידיה, לא תוכל מאוחר יותר, שעה שהמבוטח יטען לזכותו החוזית, להתנער מחובת השיפוי. חברה מבטחת המסייגת את גבולות חבותה, פועלת בכך באופן לגיטימי, אולם היא נוטלת על עצמה, יחד עם זאת, אחריות אקטיבית בדמות חובת הגילוי והווידוא. חברת הביטוח חייבת להסב את תשומת ליבו של המבוטח לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה לו, ולוודא את ערנותו לכך שתוקפה חל רק בהתקיים אותם תנאים, וכי במקרים שבהם לא התקיימו לא יוכל ליהנות מגיבוש זכותו לשיפוי"

בתי המשפט החילו בהרחבה את ההלכה בדבר חובת הגילוי והווידוא, תוך שהם דוחים על פיה ניסיונות המבטחות להסתמך על תנאי מיגון שצוינו בפוליסה, שלא על דעת המבוטח ו/או מבלי שהתנאים או משמעותם הובאו באופן ברור לידיעת המבוטח. בפסיקה נקבעה חובה אקטיבית על המבטחת או מי מטעמה לא רק ליידע את המבוטח ביחס לחובה להתקין מיגון, אלא אף לוודא שהוא מבין בפועל את המשמעות של הדרישה מבחינת הסייג לכיסוי הביטוחי, ואף לוודא שבפועל מתבצעת התקנת המיגון בעניין זה ראה פסק הדין בת.א. (שלום ירושלים) 9364/97 גנסיא פנינה ואח' נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ שם נקבע כדלקמן:

"בנסיבות אלה, אין להסתפק בטענת הנתבעת לפיה הוציאה מכתב המורה על התקנת מיגון חדש ושומה היה עליה להסב באופן אקטיבי וברור את תשומת ליבו של התובע לעובדה כי עליו להתקין ברכבו מערכת מיגון שונה מזו שכבר נמצאת ברכב וכי אם לא יעשה כן לא תחול עליו ההגנה הביטוחית שהפוליסה מקנה. על הנתבעת היתה מוטלת, הן החובה שבמסירת המידע והן החובה לבדוק שהמבוטח – התובע ער לשינוי וידאג לביצועו. חובות אלה לובשות משנה תוקף לאור הסנקציה באי התקנת מערכת המיגון החדשה – סנקציה השוללת את הכיסוי הביטוחי. משלא פעלה הנתבעת על פי כלל זה, ולא העירה באופן ברור את תשומת לב התובע לשינוי ואף לא דאגה לברר בצורה רצינית אם המכתב הגיע לעדו ושתוכנו אכן יצא מן הכח אל הפועל, אזי לא יכולה היא עתה להיתלות בתניה החדשה המופיעה בפוליסה, לפיה אי התקנת בטכונית משמעה שלילתם של תגמולי הביטוח."

ראה גם פסק הדין בת.א. (שלום ירושלים) 3627/00 מסיקה אורי ואח' נגד אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' שם נקבע כדלקמן:

"בעניין זה מקובלת עלי עמדת המלומד דודי שוורץ לפיה יש לכלול בהצעת הביטוח פירוט של כל הכיסויים המבוקשים, ואלה שמוחרגים ואינם ניתנים למבוטח, על מנת לידע את המבוטח כבר בשלב של הצעת הביטוח על היקף הכיסוי ולוודא שהוא ער לו. במאמרו דיני ביטוח – תהליכים ומגמות הנ"ל כותב דודי שוורץ כי: "המבטח יעמוד בנטל זה אם יפרט את התנאים המוקדמים ואת ההחרגות בהצעת הביטוח במפורש ובמובחן. נראה כי לא נדרש ממבטח הנוהג בדרך זו לנקוט בפעולות מעבר לכך, דהינו לא תוטל עליו למשל, חובה נוספת להפנות את תשומת הלב של המבוטח, בעל פה לאותם תנאים. המבוטח יישא בסיכון של אי – קריאת ההצעה והתנאים המפורטים בה, ולא יוכל כנראה להיאחז במבחן דוגמת זה של 'הציפיות הסבירות' באשר ציפיותיו אמורות להיגזר סובייקטיבית מהמפורט בהצעה, וזו עומדת בנטל הגילוי, ולא מציפיות אובייקטיביות, חיצוניות להצעה, דהיינו, ציפיותיו הינן בפועל, לאור הפירוט בהצעה , ולא בכוח."

ד"ר דודי שוורץ מסביר את העומד מאחורי עמדתו זו:

"דומני כי תוצאה זו מאזנת כראוי בין האינטרסים של הצדדים; דהיינו, המבטח חושף, כבר בשלב המשא ומתן, את כל מה שעשוי להגביל את הכיסוי הביטוחי, והמבוטח יכול לעמוד על התנאים לכיסוי הביטוחי אם יעיין בהצעה. ומעבר לכך, היא עולה בקנה אחד עם העיקרון החוזי לפיו לא יוכל צד לחוזה להיבנות מאי קריאתו."

גם המלומד ירון אליאס בספרו "דיני ביטוח" חלק א' בעמ' 329 מתייחס לנושא זה ואומר:

"הטלתה של חובת תום הלב על צדדים לחוזה ביטוח, בשלב הטרום חוזי (סעיף 12 לחוק החוזים), נועדה, בין היתר, לחשוף את הסייגים לכיסוי הביטוחי ולהבטיח גילוי נאות שלהם על ידי המבטח. דרישת תום הלב במשא ומתן מטילה אפוא על המבטח את החובה להעמיד את המבוטח על גבולותיה של הפוליסה ועל החריגים לתחולתה."


 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רוני סובוטקה – משרד עורכי דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס