חפש

חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד

לא קיבל העובד הודעה המפרטת את תנאי העסקתו
המעסיק צפוי לקנס של עד 15,000.00 ש"ח מבלי הוכחת נזק
 
למרות הוראות חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 (להלן: "החוק") מקומות עבודה רבים עדיין לא הפנימו את הוראות החוק, ובשל התופעה הרווחת של אי יישום החוק, החליט המחוקק להגביר את אכיפת החוק וקבע בתיקון 4 לחוק בשנת 2011, כי בית הדין לעבודה יהיה רשאי לפסוק פיצויים לעובד אשר מעסיקו לא מסר לידיו הסכם עבודה פיצוי של עד 15,000 ש"ח, וכל זאת על מנת למנוע אי הבנות והסרת מחלוקות בין עובד למעסיקו וליצור שקיפות מלאה בתנאי העסקתו של העובד במקום העבודה.
 
על פי החוק אף נקבע באופן שלא משתמע לשני פנים כי מעסיק שלא ימסור הודעה המפרטת את תנאי העסקתו של העובד – יתהפך נטל ההוכחה ויחול על המעביד בכל תביעה של עובד נגדו בעניין תנאי ההעסקה. הפיכת נטל ההוכחה תביא למצב בו למעסיק תהיה המוטיבציה למסור לעובד הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו, כנדרש על פי חוק.
 
לפיכך, מומלץ לכל מקום עבודה, לבצע "בדק בית" ולערוך הסכמי עבודה עם עובדיו, על פי הוראות החוק, ולהלן עיקריו –
 
  • על פי החוק, מעביד ימסור לעובד לא יאוחר מ – 30 ימים  (ולנער תוך 7 ימים) מהיום בו התחיל העובד לעבוד, הודעה בכתב, בה יפרט את תנאי העבודה של העובד, ולהלן עיקרם –
  1. זהות המעביד וזהות העובד;
  2. תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה והסכם העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד;
  3. ציון שמו או תואר תפקידו של הממונה הישיר של העובד;
  4. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;
  5. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העניין;
  6. יום המנוחה השבועי של העובד;
  7. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;
  8. לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.
 
בנימה אישית אציין, מומלץ בהחלט לערוך הסכמי עבודה אישיים עם כל עובד ועובד, לא רק בכדי לעמוד בהוראות החוק, אלא להסדיר את מערכת היחסים בין העובד ולבין מקום העבודה, לגבי זכויות העובד וחובותיו, לרבות פירוט מקיף לגבי מהות התפקיד, הגבלת תחרות, קניין רוחני, הסכם סודיות ועוד.
 
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

 
 
אורנה שמריהו, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס