חפש

בקשת הפטר לחייבים בהוצל"פ – הרפורמה החדשה

בקשת הפטר לחייבים בהוצל"פ – הרפורמה החדשה

לאחר התלבטויות רבות וקשות, ובצעד דרסטי ביום 6/9/15 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל - הוראת שעה, המסמיך רשמי הוצאה לפועל ליתן לבקשת חייבת מוגבל באמצעים צו הפוטר את החייב מכל חובותיו ( למעט חובות שאינם ברי הפטר כגון: מזונות, משכנתא, חוב שהוא נזק בלתי קצוב וקנסות).

על מנת להגיש את הבקשה לקבלת הפטר על החייב לעמוד בתנאים הבאים:

א.    החייב היה מוגבל באמצעים לפחות בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה למתן הפטר;

ב.    סך חובותיו של החייב, לרבות חובות שאינם ברי הפטר, בעת הגשת הבקשה למתן הפטר, אינם עולים על סך של 800,000  ₪.

ג.    אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש למעט משכורת.

ד.    החייב עמד בצו התשלומים שניתן לו בשלוש השנים שקדמו למועד הבקשה; ( קיים סייג לעניין זה- על אף האמור , רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן הפטר גם לחייב שלא עמד בצו התשלומים, אם שוכנע כי החייב לא עמד בצו התשלומים בשל הרעה של ממש במצבו הכלכלי שאינה נובעת מהתנהגותו בחוסר תום לב, או בשל נסיבות חריגות אחרות).

ה.    אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב .

ו.    במהלך חמש שנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר לא ניתן לחייב צו כינוס והחייב לא הוכרז פושט רגל;  לא נדחתה בקשת פשיטת רגל שהגיש החייב; לא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל. 

סייגים: 

רשם ההוצאה לפועל לא ייתן לחייב הפטר, אם היה לו יסוד סביר להניח שמתקיים אצל החייב בין היתר ( רשימה לא ממצה) אחד מאלה: 

•    כשהחייב נהג בחוסר תום לב החל ממועד הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים , במטרה לנצל לרעה את העובדה שהוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.
•    חייב שאורח חייו אינו תואם את מצבו הכלכלי כפי שהצהיר עליו בבקשה למתן הפטר.
•    שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה להפטר, ביצע החייב העדפת נושים.
•    החייב הוכרז כפושט רגל בחמש השנים שקדמו להגשת בקשתו למתן הפטר.
•    החייב היה אשם במרמה או בהפרת נאמנות במרמה.
•    מתן ההפטר יגרום לפגיעה כלכלית משמעותית בנושה אחד או יותר ( גובה החוב, גובה התשלום החודשי, מצבו הכלכלי של הנושה).


היכן מגישים את הבקשה:

את הבקשה לקבלת הפטר יש להגיש באמצעות טופס מס' 55.

לטופס הבקשה יש לצרף את רשימת המסמכים הנדרשים והמפורטים כנספח א'. 

את הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה קיים מסלול הפטר, לשכה במחוז שבו מתנהל תיק האיחוד של החייב ובמידה ולא קיים תיק איחוד, יש להגיש את הבקשה למחוז שבו מנוהלים מרבית תיקי ההוצאה לפועל.  

המשך הטיפול בבקשה: 

1.    העברת הבקשה לרשם- הבקשה תועבר לרשם ההוצאה לפועל לצורך קבלת החלטה, האם לפתוח תיק במסלול הפטר. בשלב זה ואם מצא לנכון רשם ההוצאה לפועל על סמך עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה כי מתקיימים לכאורה התנאים למתן צו הפטר  ידרוש הרשם מידע על החייב מרשות המיסים, ביטוח לאומי ועוד. 

ההחלטה תישלח בדואר כ- 45 ימים לאחר מועד הגשת הבקשה. 

זה המקום להדגיש, כי החלטת הרשם לפתוח תיק אין בה כדי לקבוע האם יינתן בסופו של יום ההפטר המיוחל.

2.    פרסום ברשומות- לאחר החלטת הרשם על פתיחת תיק במסלול הפטר, לשכת ההוצאה לפועל תפרסם הודעה ברשומות ובעיתון יומי ( תוך 30 ימים ממועד פתיחת התיק) על פתיחת תיק ההפטר.

כמו כן, תוך 10 ימים מהחלטת הרשם על פתיחת התיק תשלח הודעה אישית לכל נושה 
(כולל נושים חיצוניים שאינם נכללים ברשימת תיקי ההוצל"פ) על פתיחת תיק ההפטר לחייב.

3.    הגשת התנגדות- בפרק הזמן של שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה קיימת לנושים אפשרות להגיש את התנגדותם בכתב לרשם ההוצאה לפועל. לרשם ההוצאה לפועל סמכות להאריך את המועד בשלושה חודשים נוספים אם שוכנע כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבגינם נמנע הנושה להגיש את התנגדותו במועד. 

4.    דיון בפני רשם ההוצאה לפועל: רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון בבקשת החייב למתן הפטר. במידה והוגשה התנגדות היא תדון במהלך הדיון אשר במהלכו יכריע הרשם ההוצאה לפועל האם לקבלה או לדחותה. חשוב להדגיש, כי רשם ההוצאה לפועל רשאי מטעמים מיוחדים לקבל התנגדות בלי קיום דיון אם שוכנע, לאחר נתן לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו כי לא מתקיים לגבי החייב תנאי מן התנאים למתן הפטר, או קיים סייג למתן הפטר. 

לסיכום:

מסלול ההפטר בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים הינו מסלול המצוי בראשיתו . למדינה קיים רצון לסייע לאלפי אנשים הנמצאים במערכת ההוצאה לפועל כחייבים מוגבלים באמצעים המשלמים לתיק האיחוד ואינם רואים שביב של תקווה לסיום חובותיהם ויציאה לדרך חדשה.

ההליך הינו מהיר יחסית וניתן לקבל הפטר תוך זמן סביר. בשונה מהליך פשיטת הרגל, החייב לא נושא בתשלום אגרה כלשהיא ללשכת ההוצאה לפועל ורוב ההליך הפרוצדורלי מתבצע ע"י לשכת ההוצאה לפועל. 

יחד עם זאת, יכול ומסלול ההפטר אינו מתאים לסוגים שונים של חייבים ויש לבחון היטב את האפשרויות השונות ולהתייעץ עם עו"ד בטרם הפנייה להליך זה או אחר.

חשוב להדגיש, כי אין בדחיית הבקשה להפטר כדי למנוע מהחייב להגיש בקשה לפי פקודת פשיטת הרגל.
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
אורלי אוחנה נסימי, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס