חפש

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

ש לך חברה לא פעילה, אתה חייב לפרק אותה, כי משרד המשפטים החל בצעדי אכיפה גם נגדך!

אם לא דאגת למחוק אותה מרשם החברות, אתה חשוף לקנסות של אלפי שקלים וסנקציות משפטיות כבדות!
לא מספיק לסגור את התיקים ברשויות המס, אתה חייב לפרק אותה ולוודא כי רישומה נמחק גם ברשם החברות.

אם לא פירקת את החברה, גם אם אינה פעילה, החברה שלך צוברת מידי שנה חוב אגרות לה חוב אגרות ואתה חשוף באופן אישי לחיובים של אלפי שקלים מיותרים ולסנקציות חמורות!

חברה אינה נמחקת מעצה ברשם החברות, הדרך היחידה למחוק אותה היא באמצעות הליך פירוק מרצון.

הסיבות העיקריות לכדאיות בפירוק חברה מרצון:

סיבה ראשונה – סיבה כלכלית - חסכון בכסף
בהתאם להוראות החוק, כל חברה הרשומה בישראל חייבת בתשלום שנתי של אגרת חברות (בגובה 1,454 ₪) כמו גם בהגשת דוחות שנתיים לרשם החברות, פעולה שכרוכה בהוצאה מצד בעלי המניות ו/או הדירקטורים! חשוב להדגיש כי החוק חל גם על חברה שאיננה פעילה!! כל עוד לא נסגרה כחוק (קרי, כל עוד לא פורקה).


למפרקים חברה שהפסיקה את פעילותה, יינתן פטור מחוב אגרות בגין השנים בהן לא הייתה פעילות לחברה!!

סיבה שניה – מניעה של סיווג החברה "כחברה מפרת חוק" ומניעת הטלת סנקציות
חברה שאינה משלמת את חובות האגרה שלה ו/או לא מגישה דו"חות שנתיים, תוגדר ותסווג ע"י רשם החברות "כחברה מפרת חוק".

אי תשלום האגרה השנתית, או אי קיום חובת דיווח, מהוות הפרות חובה, שבגינן החברה ומנהליה באופן אישי צפויים גם אך לא רק ל: (1) הטלת עיצומים כספיים; ו/או (2) לסנקציות נוספות כגון:  (א) הגבלה על הקמת חברה חדשה על ידי בעל שליטה או דירקטור של חברה שהוגדרה כמפרה; (ב) איסור על רישום שיעבוד או משכון לטובת החברה המפרה ו/או על נכסיה; ועוד.

סיבה שלישית – מניעת צבירת חובות נוספים

הרחבה בנושא:
בחודש ינואר 2010 נכנס לתוקפו תיקון מספר 10 לחוק החברות. התיקון לחוק החברות מעניק סמכויות אכיפה חדשות לרשם החברות כנגד חברה אשר לא שילמה את האגרה השנתית או לא הגישה את הדו"ח השנתי, חברה שכזו מוגדרת ע"י רשם החברות כ"חברה מפרת חוק". והיא חשופה בפני סנקציות כלכליות ומשפטיות.

כך, רשם החברות יכול למנוע מחברה מפרק חוק לרשום שעבודים על נכסי החברה או לטובת החברה. רשם החברות יכול אף למנוע מ"חברה מפרת חוק" לשנות את שמה או את מטרותיה. הסנקציה הבולטת והכבדה היא פגיעה בבעלי השליטה ובדירקטורים בכך שהיא יכולה למנוע מהם להקים ולרשום חברה חדשה. אשר על כן, ולאור תיקון מס' 10 לחוק החברות, כדאי ואף מומלץ מאוד לפעול לכדי פירוק מרצון של חברות אשר אינן פעילות אך רשומות כפעילות ברשם החברות.

שאלה
מה אנחנו בדנהירש ושות' מצעים לבעלי חברות לא פעילות?

תשובה
פירוק חברה שאינה פעילה, ביטול חובות עבר וקנסות, חסכון בעליות אגרה שנתית וכמובן, אישור בכתב מרשם החברות כי החברה אינה נדרשת לשלם עוד תשלומי אגרה שנתיות לרשם החברות.

שאלה
מה הם השלבים בהליך פירוק חברה מרצון?

תשובה
כולל מספר רב של שלבים, פרוצידורליים ומשפטיים. הכוללים בין היתר הכנת תצהירים מטעם הדירקטורים של החברה, זימון וכינוס ישיבות ואסיפה כללית, מינוי מפרק לחברה, הכנת דו"ח מפרק, פרסום ברשומות ועוד.

שאלה
מה הם המסמכים הנדרשים על מנת לפרק עבורכם את החברה, כך שהיא אכן תמחק מרישומי רשם החברות?

תשובה
כל מסמכי החברה שיש ברשותכם (תעודת התאגדות, תעודת שינוי שם חברה, באם שונה שמה של החברה, תקנון, מסמכים מרשויות המס), צילום תעודת זהות של בעלי המניות והדירקטורים, אישורי רשויות המס בעניין סגירת תיקי מע"מ ומס הכנסה, פרטי התקשרות וכתובת עדכנית למשלוח דואר.

שאלה
כמה זמן אורך התהליך?

תשובה
עקרונית בין 6 חודשים לשנה, מיום קבלת אישור רשם החברות כי החברה רשאית להתחיל בהליך פירוק, התקדמות התהליך תלויה כמובן במורכבות הפירוק ובקצב קליטת הנתונים ע"י רשם החברות.

מאחר והליך הפירוק הינו ארוך, רצוי להקדים ולבצעו על מנת להימנע מהצטברות חובות או מעשייתו תחת לחץ עקב הטלת עיצומים כספיים וסנקציות על החברה והדירקטורים.

"חברה מפרה" לא תזכה לעצירת חיובי אגרות בחלוף שבע שנות התיישנות, וחובותיה לרשם החברות ימשיכו לתפוח מידי שנה בשנה.

בשל המורכבות והסרבול בהליך פירוק חברות מרצון, ומנגד חשיבותו, משרדינו הקים מחלקת פירוקים מרצון, ייעודית וייחודית. המחלקה הנה בעלת ידע עשיר וניסיון רב , ומאפשרת "פירוק" מהיר ויעיל תוך מקסום ניצול ההטבות העומדות בפני בעלי המניות שמבקשים לפרקה ולקבלת פטור מחוב אגרות.


המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.

 

דנהירש ושות' (DNH), פירמת עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס