חפש

תביעת ביטוח חיים

תביעת ביטוח חיים

כמעט לכולנו פוליסת ביטוח חיים, באופן כזה או אחר. חלקנו מבוטחים בביטוח חיים במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים במקום העבודה, ביטוח חיים באופן עצמאי, ביטוח במסגרת תאונות אישיות, ולעיתים במסגרת משכנתא. בכל פוליסה מוגדרים מוטב או מוטבים שיהיו זכאים לקבלת סכום הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח (בענייננו מות המבוטח). את המוטב או המוטבים יבחר בדרך כלל המבוטח והוא יכול לשנות את המוטבים מעת לעת. בביטוח חיים במסגרת משכנתא, הבנק יהיה המוטב ולרוב יירשם בפוליסה כמוטב בלתי חוזר, וזאת בכדי להבטיח פירעון המשכנתא במות הלווה, כך למעשה הבנק מקטין את הסיכון שההלוואה לא תיפרע.
לא פעם מסתבר למוטב התמים, כי חברות הביטוח לא ששות לשלם את המגיע לו מכוח הפוליסה והן דוחות את התביעות בטענות שונות.
חשוב לזכור, כי לא תמיד טענות הדחייה של חברות הביטוח מוצדקות הן, ולעתים ניתן להתגבר על טענות הדחייה ולממש את זכויות המוטב חרף טענות הביטוח.
הטענות הנפוצות אותן טוענות חברות הביטוח, כאשר מתדפק על דלתן מוטב  המבקש להפעיל את הפוליסה, הן הטענות, שהפוליסה לא הייתה בתוקף בקרות מקרה הביטוח, כי המבוטח הסתיר מחברת הביטוח מידע רפואי, בפוליסה קיימת החרגה המונעת מהמוטב לקבל את כספו מכוחה ועוד טענות מטענות שונות.
לא תמיד הטענות הללו נטענות כדין, ורבים המקרים בהם בית המשפט דחה את טענות הביטוח, קיבל את עמדתו של המוטב ופסק כי יש לשלם למוטב את כספי הביטוח.
מוטב אשר איבד את יקירו מוצא עצמו לעיתים בפני שוקת שבורה ותסכול בלתי הוגן במלחמה מול חברת הביטוח.     
אנסה לעמוד במאמר זה  על נימוקי הדחיה הנפוצים של חברות הביטוח בתביעות ביטוח חיים.

טענה של אי תשלום תגמולי הביטוח בשל החרגה הקיימת בפוליסה :
                    
בדחיית תביעה על בסיס נימוק זה מוטל על כתפי חברת הביטוח הנטל להוכיח כי מסרה למבוטח העתק של פוליסת הביטוח כמוטל עליה מכוח חוק חוזה הביטוח, כי מילאה אחר חובת היידוע והווידוא וכי מילאה אחר החובה להבליט ולהדגיש תנאי זה אשר נועד לשיטתה לפטור אותה  מחבות.
          
טענה שהמבוטח הפר את חובת הגילוי :
              
משמעותה של טענה זו היא שחברת הביטוח סבורה כי שעה שהמבוטח הצטרף לביטוח העלים ממנה המבוטח פרטים מהותיים ומידע אודות מצבו הרפואי, כאשר נשאל והצהיר בתצהיר הבריאות המצורף לפוליסה. למעשה טוענת חברת הביטוח כי היה והייתה  מודעת לפרטים הללו, אותם הסתיר המבוטח, בעת כריתת חוזה הביטוח הייתה חברת הביטוח ממאנת לבטחו או דורשת החרגות בפוליסה.
לעיתים, חברת הביטוח מעלה טענה זו מבלי שיש באמתחתה בסיס משפטי כלשהוא ופועלת למעשה בשיטת "מצליח". לעיתים דוחה חברת הביטוח תביעות ביטוח חיים חרף העובדה שבהצהרת  הבריאות אין כל שאלה ו/או אזכור בנוגע למגבלה רפואית כזו או אחרת וחרף העובדה שלא ערכה הליך של חיתום רפואי כמתבקש.
יובהר כי כאשר חברת הביטוח טוענת להפרה של חובת הגילוי מצד המבוטח אולם הטענה מועלית לאחר שעברו שלוש שנים ממועד כריתת חוזה הביטוח, מוטלת על חברת הביטוח חובה מוגברת ויהיה עליה להוכיח שהפרת חובת הגילוי נעשתה בכוונת מרמה. בית המשפט פסק כי מדובר בנטל כבד המוטל על כתפי חברות הביטוח.
               
טענה כי המבוטח ביטל את פוליסת הביטוח לפני מותו :
                 
מדובר בטענה נפוצה בה טוענת למעשה חברת הביטוח כי פוליסת הביטוח אינה בתוקף בשל העובדה שהמבוטח ביטל את הפוליסה או הפסיק את תשלומי הפרמיה בעודו בחיים, ולכן חברת הביטוח פטורה מתשלום.
 חוק חוזה הביטוח קובע מנגנון מיוחד לפיו ביטול פוליסה נכנס לתוקף רק כעבור חמישה עשר ימים ממועד מסירת ההודעה לחברת הביטוח. פרק זמן זה אשר נקבע בחוק חוזה הביטוח מטרתו לאפשר למבוטח לכלכל את צעדיו ולהפיק פוליסת ביטוח בחברת חלופית. מכאן שתביעות ביטוח חיים אשר נדחות קודם למועד שנקבע בחוק חוזה הביטוח נדחות שלא כדין.  

שיטת "מצליח" לא פוסחת על חברות הביטוח :
             
לעיתים, נדחות תביעות ביטוח חיים רק לשם הדחייה ובמטרה לנסות ולהביא את המוטב לידי פשרה הנמוכה מתגמולי הביטוח המגיעים לו. קרי, ככלי מיקוח לפשרה ולהתעשרות חברות הביטוח.                

לסיכום, טענות הדחייה של תביעות ביטוח חיים רבות יצירתיות ומגוונות. לכן, בכל מקרה של דחיית תביעות ביטוח חיים מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום דיני הביטוח.

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי מבלי לקיים פגישה פרונטלית לבדיקת המסמכים וקבלת פרטים נוספים.
נרקיס לביא, משרד עורכי דין ומרכז גישור
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס